Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag (SHS1-02)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I samisk historie og samfunn forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig innebærer å presentere historiske og samfunnsfaglige tema slik at framstillingen er forståelig for andre. Det betyr videre å samtale om og diskutere historiske framstillinger og aktuelle samfunnsspørsmål og å begrunne synspunkter og holdninger ut fra faglige kunnskaper. Det innebærer å gjøre rede for begreper og begrepsnyanser og begrunne egne synspunkter i møte med andres oppfatninger og perspektiver. Det vil også si å lytte og gi respons til andre.

Å kunne uttrykke seg skriftlig innebærer å presentere tekster klart, strukturert og konsist med et variert ordforråd og bruke fagenes sentrale begreper i egne arbeider. Det vil si å utforme faglige problemstillinger og å drøfte dem ved å bruke ulike typer historisk materiale og vurdere dem i forhold til aktuelle samfunnsfaglige tema. Det innebærer også å gjengi muntlige overleveringer skriftlig og å vurdere kvaliteten på egne og andres skriftlige presentasjoner.

Å kunne lese innebærer å utvide ordforråd og begrepsbeherskelse ved å lese historisk og samfunnsfaglig tekstmateriale. Det vil si å forstå og tolke meningsinnholdet, finne fram til budskapet i aktuelle tekster og lese historiske framstillinger spørrende og kritisk. Lesing betyr også å nyttiggjøre seg informasjon fra nettsteder, oppslagsverk og aviser og å tolke og trekke informasjon ut av statistikk, grafiske framstillinger, kart, illustrasjoner, bilder og historisk materiale.

Å kunne regne innebærer å tolke og utforme tabeller og andre former for statistiske framstillinger og vurdere kvantitative historiske data. Det betyr å bruke fagets begreper for å beskrive tid, mengde- og størrelsesforhold og vise sammenhenger ved bruk av tall.

Å kunne bruke digitale verktøy innebærer å søke etter og velge ut relevant informasjon fra nettsteder, vurdere informasjonen kritisk og beherske digital kildehenvisning. Det innebærer også å benytte forskjellige programmer for å analysere og bearbeide informasjonen og å lage egne framstillinger, og å kommunisere og samarbeide med andre ved hjelp av digitale verktøy.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!