Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag (SHS1-02)

Formål

Programfaget samisk historie og samfunn skal gi innsikt i og kunnskap om den samiske livsverden i tid og rom, binde sammen kunnskaper i historie og samfunnsfag og vise kontinuiteten i samisk samfunnsutvikling. Programfaget skal gi innsikt i den historiske bakgrunnen for møter i Sápmi ut fra ulike perspektiver, der så vel samarbeid som motsetninger og konflikter skal vurderes. I tillegg skal faget gi et bilde av variasjon og mangfold i leveforhold og livsbetingelser i Sápmi, av samiske tradisjoner og verdensanskuelser og av samiske kulturuttrykk, næringer, livsformer og forståelsesrammer. Programfaget skal også fokusere på samenes forhold til natur og miljø i fortid og nåtid.

Samisk historie og samfunn er et allmenndannende fag som skal bidra til at eleven blir i stand til å forholde seg til sin egen historie og samtid, det samfunnet han/hun er en del av, og til seg selv som skaper av historie og som medlem av ulike fellesskap med ansvar for en felles framtid. Innsikt i historiske og samtidige prosesser er et viktig fundament for så vel utvikling av det samiske samfunnet som for individuell identitetsutvikling.

Programfaget skal gi eleven grunnlag for deltakelse i samfunnsdebatter, ved at eleven utvikler grunnlag for å se hvilke utfordringer nasjonalstatene har i forhold til samer som ett urfolk og som borgere av nasjonalstaten, og hvilke utfordringer samene som urfolk og minoritet står overfor i de sivile samfunn og statsfellesskap. Faget skal også bidra til at eleven kan forstå hvordan kolonisering og assimilering har påvirket samer og andre urfolk, og gi grunnlag for å forstå utviklingen av samers selvbestemmelse og urfolks rettigheter internasjonalt.

Gjennom arbeid med programfaget skal eleven lære å forholde seg til møter mellom folk fra ulike kulturer og lære å forstå forholdet mellom minoritet og majoritet ut fra ulike perspektiver. Eleven skal bli kjent med samiske verdier og med utgangspunkt i disse lære å møte verden med en forståelse av fellesskap, toleranse og respekt. Ulike arbeidsformer skal gi erfaring med og kunnskap om historisk og samfunnsvitenskapelig teori og metode. Kombinasjonen av teoretiske studier og selvstendig arbeid skal stimulere til kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der historiske og samfunnsfaglige kunnskaper og ekspertise inngår. Opplæringen skal oppøve til bevisst og selvstendig kritisk tenking i møte med ulike typer av kilder. Faget vil gi grunnlag for høyere utdanning i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Side 1 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!