Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RLV3-01)

Etter Vg3

Service- og vertskapsrolla

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kommunisere munnleg og skriftleg med kundar og gjester, også på engelsk
 • bruke enkle formuleringar på eit anna framandspråk enn engelsk i møte med kundar og gjester
 • formidle produkt og tenester frå eiga verksemd og samarbeidande verksemder ut frå dei behova kunden har
 • yte service og tilpasse kommunikasjon, åtferd og klesdrakt i møte med kundar og gjester med ulik kulturbakgrunn og nasjonalitet
 • bruke ulike verkemiddel og hjelpemiddel ved formidling av aktivitetar og opplevingar i eiga verksemd og på destinasjonen
 • planleggje og gjennomføre aktivitetar og opplevingar i det heilskaplege reiselivsproduktet
 • formidle informasjon om turistattraksjonar og hovudtrekka i lokal og nasjonal kultur og historie
 • bruke ulike informasjonskjelder og kvalitetssikre informasjon til bruk i service- og vertskapsrolla
 • planleggje og gjennomføre reiselivsopplevingar etter gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik og ut frå omsyn til miljøet og kulturelle verdiar
 • formidle hovudtrekka i det heilskaplege reiselivsproduktet som verksemda inngår i

Sal og marknadsføring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • identifisere og skildre dei viktigaste målgruppene for verksemda og deira behov
 • gjere greie for faktorar som kan påverke produktutviklinga i verksemda
 • gjere greie for hovudtrekka i marknadsplanane til verksemda
 • planleggje, utføre og dokumentere oppgåver i samsvar med aktivitetsplanane til verksemda
 • vurdere, velje og bruke verkemiddel i marknadsføringa av dei produkta bedrifta har, i samsvar med behova i marknaden, profilen til bedrifta og gjeldande regelverk
 • byggje, dokumentere og nytte kunderelasjonar i marknadsføringsarbeidet
 • initiere, gjennomføre og avslutte sal og meirsal
 • gjere greie for digitale tenester i verksemda og for utvikling av heimesida til verksemda
 • opptre i samsvar med etiske normer for sal og marknadsføring
 • bruke digitale hjelpemiddel ved sal og marknadsføring
 • utforme salsbrev og anna kommunikasjonsmateriell

Drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelje om historia til verksemda, og gjere greie for mål, kjerneverksemd, satsingsområde, økonomi og organisering av verksemda
 • gjere greie for sin eigen arbeidsplass og si eiga rolle i verksemda
 • planleggje arbeidsdagen og utføre og vidareutvikle daglege rutinar i verksemda
 • samarbeide med andre aktørar for å sikre at kunden får ei heilskapleg reiselivsoppleving
 • vurdere korleis ulike faktorar kan påverke dei økonomiske resultata i verksemda
 • bruke kasse og betalingsterminalar, handtere kontantsummar, utføre oppgjersrutinar og gjere enkle valutaoverslag og kalkulasjonar
 • bruke kundehandteringssystema i verksemda ved bestillingar, endringar og avbestillingar
 • føre statistikkar og utarbeide rapportar i samsvar med dei behova verksemda har, og med gjeldande lovverk
 • bestille varer og tenester til verksemda
 • vurdere korleis den tilsette og verksemda kan medverke til ei berekraftig utvikling i eiga verksemd og i samfunnet
 • gjere greie for og arbeide i tråd gjeldande regelverk for reiselivsnæringa
 • vurdere samanhengar mellom eige arbeid, internt arbeidsmiljø, lønnsemd i avdelinga og kvalitet på reiselivsproduktet
 • gjere greie for og arbeide i tråd med rutinar i verksemda som skal sikre tryggleiken til dei tilsette og verdiane i verksemda
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforhold i reiselivsfaget, og gjere greie for kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!