Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) (RLE1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 7. årstrinn

Kristendom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur
 • gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene
 • gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus
 • fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden
 • fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen
 • beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom
 • samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster
 • samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen sang- og salmetekster
 • forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer
 • gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet og distriktet
 • beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
 • presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen

Jødedom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva Tanak, Tora og Talmud er og samtale om sentrale jødiske fortellinger
 • samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelsen, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster
 • forklare jødisk kalender og tidsregning og beskrive jødiske høytider og sentrale ritualer
 • beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
 • presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til jødedommen

Islam

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva Koranen og hadith er og samtale om sentrale islamske fortellinger
 • samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de fem søyler, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster
 • forklare utgangspunktet for islamsk tidsregning og beskrive islamske høytider og sentrale ritualer
 • beskrive moskeen og reflektere over dens betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
 • presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til islam

Hinduisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om sentrale fortellinger i hinduismen
 • samtale om hinduisme, hinduistisk livstolkning og etikk med vekt på noen guder og gudinner, synet på tilværelsen og det guddommelige, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster
 • forklare hinduistisk høytidskalender og beskrive hinduistiske høytider og sentrale ritualer
 • beskrive tempelet og reflektere over dets betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
 • presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til hinduismen

Buddhisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om sentrale buddhistiske fortellinger
 • samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster
 • forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og sentrale ritualer
 • beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
 • presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til buddhismen

Livssyn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om hva et livssyn kan innebære
 • forklare hva et humanistisk livssyn er og samtale om humanistisk livstolkning og etikk med vekt på virkelighetsforståelse, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster fra humanistisk tradisjon
 • samtale om bakgrunn og særpreg for Human-Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i verden
 • beskrive markeringer og sentrale seremonier innenfor livssynshumanismen i Norge
 • presentere ulike kunst- og musikkuttrykk som gjenspeiler humanisme

Filosofi og etikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva filosofi og etikk er
 • fortelle om Platon og Aristoteles og diskutere noen av deres ideer
 • samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn
 • samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene
 • drøfte noen verdispørsmål som samiske urfolk er opptatt av i vår tid
 • samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet
 • samtale om filosofi, religion og livssyn som grunnlag for etisk tenkning og kunne drøfte noen moralske forbilder fra fortid og nåtid
 • diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme
 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!