Læreplan i religion og etikk, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (REL2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Religionskunnskap og religionskritikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse
 • presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge
 • diskutere ulike religionsdefinisjoner, herunder begrepene ’samisk religion’ og ’sirkumpolare urfolksreligioner’
 • presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk
 • drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid
 • gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk
 • drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring

Sirkumpolare urfolksreligioner og islam

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hva som er det sentrale i religionene i fortid og nåtid
 • gjøre rede for fellestrekk og særtrekk ved sirkumpolare urfolksreligioner og deres rolle i formidlingen av kulturell og religiøs identitet
 • drøfte viktige trekk i religionenes etikk
 • vurdere sentrale kilder til forståelse av religionene
 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykksformer i religionene
 • drøfte religionenes syn på kjønn og kjønnsroller
 • drøfte sirkumpolare religioners forhold til andre religioner og livssyn
 • drøfte islams syn på andre religioner og livssyn

Kristendommen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
 • gjøre rede for kirkens misjonshistorie i samiske områder og samisk kirkeliv i dag
 • beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk
 • tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon
 • gjøre rede for læstadianismens fremvekst, ulike utforminger i dag og dens historiske betydning som kulturell og religiøs identitetsmarkør
 • gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa
 • presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag
 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen
 • drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller
 • drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn
 • sammenlikne kristendommen med andre religioner og livssyn

Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag
 • gjøre rede noen for hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid
 • gjøre rede for hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof
 • forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne og vurdere ulike typer etisk tenkning
 • drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner
 • føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål
 • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen
 • presentere hovedretninger innen nasjonal og internasjonal humanisme fra 1930-tallet til vår tid og diskutere likheter og ulikheter mellom de ulike retningene
 • drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!