Læreplan i reindriftsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (REI3-01)

Hovedområder

Drift på foretaksnivå

Hovedområdet omfatter arbeid med enkeltrein, ivaretakelse og utnyttelse av råstoff og omsetning av ulike produkter av rein og reindriftsrelaterte ressurser. Videre omfatter hovedområdet tilrettelegging av personlig arbeidsutstyr og daglige arbeidsforhold, samt bruk og ivaretakelse av foretaksenhetens utstyr og infrastruktur. Kompetanse om egen sikkerhet i ulike arbeidssammenhenger er også sentralt i hovedområdet.

Drift på siidanivå

Hovedområdet omfatter arbeid med siidaens/gruppens reinflokk. Vurderinger om ivaretakelse av reinflokkens behov, som selvbergende dyr i sitt eget naturmiljø, er sentralt i hovedområdet. Oppgavene består i å holde kontroll over flokken på siidaens eget beiteområde, ivareta dyrevelferd og iverksette forbyggende tiltak mot rovdyrskader. Videre omhandler det planlegging av og deltakelse i felles arbeidsoppgaver i tilknytning til fellesanlegg og driftsutstyr og deltakelse i diskusjoner om reindriftens ressursgrunnlag, organisering, oppgaver og betydning i samfunnet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!