Læreplan i reindriftsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (REI3-01)

Etter Vg3

Drift på foretaksnivå

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og avgjøre til hvilke tider i året og under hvilke værforhold ulike tradisjonelle arbeidsoppgaver knyttet til enkeltrein kan utføres ut fra dyrevelferds- og driftsmessige hensyn
 • utføre ulike arbeidsoppgaver knyttet til enkeltdyr i tråd med gjeldende regelverk
 • vurdere og tilpasse tradisjonelle og nye arbeidsmåter til etiske og dyrevelferdsmessige regler
 • identifisere avvik fra normal tilstand og adferd hos enkeltdyr og iverksette hensiktsmessige tiltak i tråd med gjeldende regelverk
 • velge, bruke og ta vare på yrkesrelevante kjøretøy, utstyr og tekniske hjelpemidler
 • forberede forsyninger og utstyr til ulike arbeidsoppgaver
 • identifisere rein på grunnlag av reinmerker
 • foreta utvelgelse av slakt- og livdyr ut fra produksjons- og driftsmål
 • utføre bedøving og avliving etter gjeldende regelverk
 • utføre videre slakteprosess etter avliving i tråd med generelle hygieneprinsipper og ivareta råstoff til duodji og tradisjonell mat
 • videreforedle produkter fra rein til eget bruk og for salg i henhold til gjeldende kvalitetskrav
 • utnytte lokale naturressurser i produksjons- og driftøyemed
 • bruke gjeterhund i driften og praktisere hundehold etter gjeldende regelverk
 • vurdere risiko og ivareta helse, miljø og sikkerhet i foretaket
 • vurdere på hvilke måter disposisjoner i foretaket har betydning for produktivitet og lønnsomhet

Drift på siidanivå

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og avgjøre i samråd med andre tidspunkter for ulike arbeidsoppgaver knyttet til reinflokken utfra hensyn til drift, årssyklus og klimatiske variasjoner.
 • alene og sammen med andre utføre tilsyn av reinflokk, og flytting og arbeid med samlet flokk.
 • i fellesskap med andre samle og drive rein inn i arbeidsgjerde, utføre fellesoppgaver i arbeidsgjerdet og bringe flokken tilbake til valgt beite- og hvileområde.
 • avpasse arbeidsmåter etter flokkens adferd og kondisjon, terreng, føre og andre forhold i omgivelsene og ivareta etiske og dyrevelferdsmessige hensyn
 • i samarbeid med andre planlegge, sette opp, bruke, vedlikeholde og forvalte driftsutstyr og felles anlegg
 • undersøke og beskrive beite- og driftsforhold for rein og flokker, samt vurdere beitetilgjengelighet med tanke på dyrevelferd og iverksetting av nødvendige tiltak.
 • vurdere risiko for sammenblanding og tap av kontroll over flokk, og sette i gang avvergende tiltak
 • fastslå tilstedeværelse av rein på grunnlag av tradisjonell beskrivelse og metode for gjenkjennelse ut i fra kjønn, alder, tilstand, utseende og merke.
 • orientere seg og ferdes i terrenget under ulike naturforhold, og vurdere egen sikkerhet
 • kommunisere med andre utøvere om terreng, vær, driftsforhold og klimatiske variasjoner.
 • fastslå og dokumentere tilstedeværelse av rovdyr ut fra observasjoner, sporing og undersøkelse av kadavre, og delta i prosessene om forbyggende tiltak mot rovdyrskader
 • vurdere på hvilken måte disposisjoner på siidanivå har konsekvenser for produktivitet og kvalitet på produktene av rein, og legge frem forslag til forbedringer.
 • delta på arenaer og i diskusjoner omkring reindriftens ressursgrunnlag, interessekonflikter, organisering og betydning i samfunnet, og gjøre rede for mulige løsninger og eget ansvarsområde.

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!