Læreplan i reindriftsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (REI3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Det forutsettes bruk av samisk fagterminologi der dette er naturlig. I reindrift forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i reindriften innebærer å kommunisere med andre for å sikre reinens velferd og for å oppnå effektive prosesser. En må kunne forklare partnere og medarbeidere hva en gjør, hvorfor, og å kunne drøfte ulike situasjoner og beslutninger i den daglige driften. I denne sammenhengen er det viktig å kunne bruke samisk fagterminologi. Prosesser og produkter skal også kunne beskrives og forklares for kunder, myndigheter og andre.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i reindriften innebærer å kunne skrive høringsuttalelser, rapportere og dokumentere i henhold til krav som gjelder for næringa. Å kunne uttrykke seg skriftlig omfatter også å kunne delta i digital kommunikasjon og informasjonsutveksling.

Å kunne lese i reindriften innebærer å lese form, spor, bevegelse og lyd i naturen og landskapet. Videre må man kunne anvende bruksanvisninger, produktbeskrivelser og forstå utvalgt fagstoff. Man må også kunne orientere seg i aktuelle lover og lovverk, og delta i debatt om næring og næringsinteresser i ulike medier og fora.

Å kunne regne i reindriften innebærer å bruke tall og beregninger for å gjennomføre og dokumentere drift og produksjon. Å kunne utarbeide og forstå tabeller, diagram, statistikk for reindrifta er sentralt for å kunne tolke resultat og variasjon fra år til år, innad i områder og mellom områder.

Å kunne bruke digitale verktøy i reindrifta innebærer intern kommunikasjon, informasjonsinnhenting og – utveksling. Videre innebærer det formidling, presentasjon, kalkulasjon, og tilrettelegging for regnskapsføring. Å kunne bruke digitale kart og benytte digitale instrumenter hører naturlig inn under dette.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!