Læreplan i fremmedspråk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PSP1-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Fremmedspråk nivå III

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte erfaringer med egen språklæring
 • definere egne læringsbehov, formulere mål, velge arbeidsmåter og vurdere arbeidsprosess og produkt
 • anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk
 • utforske likheter og ulikheter mellom morsmålet og målspråket
 • vurdere egen språklæring og hensiktsmessige lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier
 • bruke Internett og andre medier kritisk og bevisst som ledd i egen språklæring

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere
 • skrive sammenhengende og godt strukturerte tekster i ulike sjangere
 • delta i spontane samtaler og diskusjoner
 • fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig
 • bruke språket med god uttale og variert intonasjon
 • gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig og skriftlig
 • tilpasse språket til formelle og uformelle kommunikasjonssituasjoner
 • bruke hensiktsmessige lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier
 • forstå og bruke språket for å uttrykke tall og størrelser samt forstå beregninger og grafiske fremstillinger i hverdagslige sammenhenger
 • anvende Internett og digitale verktøy i kommunikasjon med morsmålsbrukere og andre brukere av språket

Språk, kultur og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formidle kunnskap om tradisjoner, skikker og levemåter i målspråkområdet
 • formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene
 • diskutere egen oppfatning av samfunnsmessige og kulturelle likheter samt ulikheter som kan være til hinder for forståelse, respekt og kommunikasjon med kulturen i målspråksområdet
 • diskutere flerkulturelle forhold i målspråkområdet, reflektere over kulturforskjeller og vise forståelse i møte med andre kulturer
 • formidle opplevelser knyttet til estetikk og kulturformer og analysere innhold og form i litteratur, film, musikk, kunst og andre kulturformer
 • sammenligne og kommunisere om språk i Norge og i målspråksområdet
 • presentere egne erfaringer fra kontakt med personer, organisasjoner eller miljøer fra målspråksområdet

Side 9 Av 10

Ressurser for fremmedspråk studiespesialisering

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!