Læreplan i fremmedspråk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PSP1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Fremmedspråk nivå III

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte erfaringer med egen språklæring
 • definere egne læringsbehov, formulere mål, velge arbeidsmåter og vurdere arbeidsprosess og produkt
 • anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk
 • utforske likheter og ulikheter mellom morsmålet og målspråket
 • vurdere egen språklæring og hensiktsmessige lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier
 • bruke Internett og andre medier kritisk og bevisst som ledd i egen språklæring

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere
 • skrive sammenhengende og godt strukturerte tekster i ulike sjangere
 • delta i spontane samtaler og diskusjoner
 • fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig
 • bruke språket med god uttale og variert intonasjon
 • gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig og skriftlig
 • tilpasse språket til formelle og uformelle kommunikasjonssituasjoner
 • bruke hensiktsmessige lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier
 • forstå og bruke språket for å uttrykke tall og størrelser samt forstå beregninger og grafiske fremstillinger i hverdagslige sammenhenger
 • anvende Internett og digitale verktøy i kommunikasjon med morsmålsbrukere og andre brukere av språket

Språk, kultur og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formidle kunnskap om tradisjoner, skikker og levemåter i målspråkområdet
 • formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene
 • diskutere egen oppfatning av samfunnsmessige og kulturelle likheter samt ulikheter som kan være til hinder for forståelse, respekt og kommunikasjon med kulturen i målspråksområdet
 • diskutere flerkulturelle forhold i målspråkområdet, reflektere over kulturforskjeller og vise forståelse i møte med andre kulturer
 • formidle opplevelser knyttet til estetikk og kulturformer og analysere innhold og form i litteratur, film, musikk, kunst og andre kulturformer
 • sammenligne og kommunisere om språk i Norge og i målspråksområdet
 • presentere egne erfaringer fra kontakt med personer, organisasjoner eller miljøer fra målspråksområdet

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!