Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (POR3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå og forklare begrepet pasient- og brukerforløp i egen virksomhet
 • identifisere og rapportere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere i deres miljø, under transport, forflytting og sikring
 • observere og rapportere om mulige endringer i tilstanden til pasienten og brukeren i deres miljø, under transport, forflytting og sikring
 • forstå og følge medisinskfaglig veiledning og instruks fra den ansvarlige legen eller annet autorisert helsepersonell
 • forebygge smittespredning og ivareta god hygiene i samsvar med gjeldende regelverk
 • forstå og utføre helsefaglige støttefunksjoner i samsvar med retningslinjer og instruks
 • drøfte etiske dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen som portør
 • vurdere risiko for brann og andre ulykker på arbeidsplassen og foreslå forebyggende HMS-tiltak
 • i samarbeid med annet helse- og innsatspersonell, iverksette og begrunne tiltak ved akutt sykdom og skade

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende
 • kommunisere og samhandle med kollegaer, andre profesjoner på tvers av fagområder, avgi rapporter og bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp
 • bruke digitalt verktøy og programvare ved kommunikasjon og rapportering, og bruke moderne digitalt og analogt utstyr for kommunikasjon og navigasjon
 • bruke ulike strategier for konflikthåndtering og kommunisere med personer i en traumatisk og reaktiv krisesituasjon under transport, forflytting og sikring
 • vise og forklare at empati, respekt og toleranse er grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet
 • følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forflytte og transportere pasienter og brukere på en profesjonell måte
 • utføre transport og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer etter gjeldende retningslinjer
 • følge beredskapsplanene i virksomheten og ivareta gjeldende retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling
 • utføre brannvern og smittevern i samsvar med gjeldende regelverk
 • vurdere og iverksette tiltak overfor aggressive og truende personer, i samarbeid med annet helsepersonell
 • forstå viktigheten av å gjennomgå spesielle hendelser eller episoder man har opplevd i jobbsammenheng i etterkant
 • forstå hvilken funksjon logistikken har i virksomheten, og følge prosedyrer og retningslinjer for mottak, oppbevaring og utlevering av varer, rengjøring, kontroll og vedlikehold
 • gjøre rede for bruk av transporttekniske innretninger, hvordan de er bygget opp, og hvilken betydning de har for sikkerhet og driftspålitelighet
 • behandle aktuelle medikamenter og medisinskteknisk utstyr, og transportere prøver og blodprodukter i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer
 • transportere, sortere og lagre ulike typer avfall i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer
 • følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen
 • følge regelverk og yrkesetiske retningslinjer, og kjenne portørens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • bidra til at virksomheten kan forbedre sin totale ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgavene

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!