Læreplan i naturfag, samisk plan (NAT2-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter 7. årstrinn

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet
 • forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
 • bruke digitale verktøy og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid
 • trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier
 • publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy

Mennesket i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og delta i utnytting av naturressurser, fortelle om arter som utnyttes og samtale om hvorfor innhøsting skjer i forhold til fenomener i naturen
 • fortelle om hvordan kunnskaper om dyr og fuglers atferd nyttes i forbindelse med jakt, fiske, fangst og reindrift og diskutere problemstillinger i forbindelse med utnytting av viltressursene våre
 • fortelle om andre urfolks bruk av naturressurser

Mangfold i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene
 • undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter
 • beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene
 • planlegge og gjennomføre undersøkelser i et naturområde
 • beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp - og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk

Kropp og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner
 • beskrive skjelettet og muskler og gjøre greie for hvordan kroppen kan bevege seg
 • forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering
 • samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler

Verdensrommet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til
 • beskrive en modell for solsystemet og hvordan denne kan forklare observerte fenomener, inkludert dag og natt, månefaser og solas bevegelse over himmelen

Fenomener og stoffer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet
 • gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan skjerme oss mot uønsket lyd
 • gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare resultatene
 • gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt
 • observere værtegn i naturen og foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler
 • beskrive samiske termer for snø og føreforhold
 • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
 • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
 • gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene

Teknologi og design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer
 • planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt
 • gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann

Side 8 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!