Læreplan i motormannfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MOM3-02)

Utgått


Etter Vg3

Sikkerhetsfamiliarisering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid og funksjoner i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet
 • forklare hvordan ISM-koden påvirker den daglige driften, og gjøre rede for egen beredskapsfunksjon om bord
 • finne fram og bruke produkt- og HMS-datablader og beskrive retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer
 • forklare hvordan man skal forebygge og begrense forurensning
 • registrere avvik og skrive avviksrapporter
 • anvende alarmsystem i forbindelse med brannvarsling
 • betjene redningsutstyr, anvende nødprosedyrer og redegjøre for egne plikter i en nødssituasjon
 • betjene brannpumper og andre slokkeanlegg og metoder
 • betjene nødstrømsanlegg og nødlensepumpe
 • evakuere maskinrommet etter oppsatte rutiner
 • betjene redningsutstyr
 • informere og rapportere om og dokumentere arbeidsoppgaver og situasjoner på engelsk og norsk

Skipsteknisk drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre vakthold i maskinrom i henhold til skipets vaktinstruks
 • forklare og forstå alarmer i maskinrom
 • utføre daglige rutiner i maskinrom og kontrollere maskinrommet i tråd med rutiner og gjeldende regelverk
 • anvende rutiner for sikker bunkring
 • bruke gjeldende kvalitetssystem i daglig drift
 • anvende rutiner for sikker bruk av elektrisk utstyr
 • bruke skipets interne sambandsutstyr i arbeidet og i nødssituasjoner
 • utføre og dokumentere drift og vedlikeholdsarbeid etter ordrer og prosedyrer
 • forklare samspillet mellom skipets tekniske og operative systemer
 • forklare hvordan automasjons- og styringsanlegg om bord på skip virker
 • beskrive hovedstrømsfordelingsnettet og strømproduserende enheter om bord
 • bruke nasjonale og internasjonale koder
 • beskrive faktorer som påvirker et fartøys stabilitet, og utføre ballastoperasjoner i tråd med ansvarsområdet
 • håndtere avfall i tråd med gjeldende regelverk

Vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre service og vedlikehold på elektrisk og mekanisk utstyr ved hjelp av tilgjengelig verktøy og instrumenter
 • vurdere eget arbeid i henhold til arbeidsordre, tegninger, kostnader og standarder
 • utføre arbeidet i samsvar med skipets elektroniske vedlikeholdssystem
 • reparere maskiner og dekksutstyr ved hjelp av sveise- og gassutstyr
 • bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
 • velge metode og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer og utføre behandlingen
 • gjøre skipet sjøklart

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!