Læreplan i fordypning i matematikk (MAT7-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrerte i kompetansemålene, der de medvirker til utviklingen av og er en del av fagkompetansen. I fordypning i matematikk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i fordypning i matematikk innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale om matematikk. Det innebærer å gjøre seg opp en mening, stille spørsmål og argumentere ved hjelp av et uformelt språk, presis fagterminologi og begrepsbruk. Det vil si å være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte matematiske problemer, løsninger og strategier med andre.

Å kunne skrive i fordypning i matematikk innebærer å beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdaginger og ideer. Det innebærer å bruke matematiske symboler og det formelle matematiske språket til å løse problemer og presentere løsninger. Videre vil det si å lage tegninger, skisser, figurer, grafer, tabeller og diagrammer som er tilpasset mottakeren og situasjonen. Skriving i matematikk er et redskap for å utvikle egne tanker og egen læring.

Å kunne lese i fordypning i matematikk innebærer å forstå og bruke symbolspråk og uttrykksformer for å skape mening i tekster fra dagligliv og yrkesliv så vel som matematikkfaglige tekster. Matematikkfaget er preget av sammensatte tekster som inneholder matematiske uttrykk, grafer, diagrammer, tabeller, symboler, formler og logiske resonnement. Lesing i fordypning i matematikk innebærer å sortere og sammenfatte informasjon fra ulike elementer i tekster.

Å kunne regne i fordypning i matematikk innebærer å bruke symbolspråk, matematiske begreper, fremgangsmåter og varierte strategier til problemløsning og utforsking som tar utgangspunkt både i praktiske, dagligdagse situasjoner og i matematiske problemer. Dette innebærer å kjenne igjen og beskrive situasjoner der matematikk inngår, og å bruke matematiske metoder til å behandle problemstillinger. Videre handler det om å kommunisere og vurdere hvor gyldige løsningene er.

Digitale ferdigheter i fordypning i matematikk innebærer å bruke digitale verktøy til læring gjennom spill, utforsking, visualisering og presentasjon. Det handler om å kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy til beregninger, utforsking, problemløsning og modellering.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!