Læreplan i logistikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift (LOG3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 2008-08-01T00:00:00 +2

Formål

Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse til å utføre logistikkoppgaver på person- og godsterminaler og i bedrifter der varegjennomstrømming og forflytning av varer og gods er en del av virksomheten. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kompetanse om effektiv informasjonsflyt i forbindelse med transport og lagring av varer og gods. Opplæringen skal fremme kompetanse om faktorer som kan påvirke lønnsomheten ved transport og lagring av varer og gods.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen gjennom samhandling med kunder, leverandører og kollegaer møter krav som stilles til service og profesjonell kundebehandling. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens kompetanse om regelverk for helse, miljø og sikkerhet i transportbransjen og kompetanse om lærebedriftens driftsrutiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er logistikkoperatør.

Struktur

Logistikkfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg3 / opplæring i bedrift

Eksternlogistikk

Internlogistikk og lagerhold

Hovedområder

Eksternlogistikk

Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.

Internlogistikk og lagerhold

Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I logistikkfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i logistikkfaget innebærer å informere om og beskrive handlinger og kommunisere med kollegaer, kunder og leverandører.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i logistikkfaget innebærer å utforme rapporter, svare på henvendelser, utarbeide planer og dokumentere arbeidsprosesser.

Å kunne lese i logistikkfaget innebærer å samle inn og forstå informasjon som grunnlag for kommunikasjon mellom kollegaer og kunder. Videre betyr det å orientere seg i faglitteratur.

Å kunne regne i logistikkfaget innebærer å bruke og forstå tall som inngår i lønnsomhetsvurderinger. Videre betyr det å beregne tid, volum, mål og vekt.

Å kunne bruke digitale verktøy i logistikkfaget innebærer å bruke informasjonsteknologi i arbeidet med vareflyt og lagring.

Kompetansemål

Etter vg3

Eksternlogistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og håndtere gods sikkert og miljøvennlig i henhold til godsets egenart og bedriftens kvalitetskrav
 • bruke nasjonalt og internasjonalt regelverk for befordring av gods og bagasje
 • velge ut, bruke og vedlikeholde sikkerhetsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk ved håndtering av varer og gods
 • klassifisere og dokumentere gods for transport i samsvar med sendingens innhold
 • velge ut og bruke egnet utstyr og metode ved lasting og lossing etter gjeldende regelverk
 • behandle ordrer i henhold til bedriftens rutiner
 • behandle toll- og fraktdokumenter i samsvar med gjeldende regelverk
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens målsetninger
 • utføre førstehjelp på et skadested
 • beregne framføringstider og bestille transport i samsvar med kundens krav til levering
 • vurdere transportløsninger ut fra godsets egenart
 • veilede kunder og kollegaer i valg av transportløsning ut fra krav til framføringstid, økonomi og miljømessige konsekvenser
 • beregne og vurdere muligheter og begrensinger ved bruk av et transportmiddel ut fra godsets vekt, mål og egenart
 • planlegge og utføre lasting, lossing og sikring av transportmidler etter gjeldende regelverk
 • klargjøre varer og gods for videre produksjon

Internlogistikk og lagerhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for bedriftens organisering og målsettinger
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens kvalitetskrav
 • gjøre rede for logistikkfunksjonens plass i produksjonskjeden
 • vurdere betydningen av logistikkfunksjonen for bedriftens produktivitet
 • håndtere varer og gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet
 • bruke bedriftens digitale og elektroniske verktøy ved kommunikasjon og utførelse av arbeidsprosesser
 • planlegge og utføre interntransport ved effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av tekniske hjelpemidler
 • velge og bruke tekniske hjelpemidler ved mottak, lagring, klargjøring og levering av varer
 • registrere varer inn til og ut fra lager og bruke lagerstyringssystem til å identifisere varenes lagerplassering
 • beregne varers omløpshastighet og vurdere omløpshastighetens betydning for effektiv og lønnsom drift
 • velge emballasje for den enkelte varetypen og emballere for lagring og transport
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i logistikkfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Vurdering

Vg3 logistikkfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Fagprøve

Hovedområder

Ordning

Eksternlogistikk

Internlogistikk og lagerhold

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!