Læreplan i logistikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift (LOG3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter vg3

Eksternlogistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og håndtere gods sikkert og miljøvennlig i henhold til godsets egenart og bedriftens kvalitetskrav
 • bruke nasjonalt og internasjonalt regelverk for befordring av gods og bagasje
 • velge ut, bruke og vedlikeholde sikkerhetsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk ved håndtering av varer og gods
 • klassifisere og dokumentere gods for transport i samsvar med sendingens innhold
 • velge ut og bruke egnet utstyr og metode ved lasting og lossing etter gjeldende regelverk
 • behandle ordrer i henhold til bedriftens rutiner
 • behandle toll- og fraktdokumenter i samsvar med gjeldende regelverk
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens målsetninger
 • utføre førstehjelp på et skadested
 • beregne framføringstider og bestille transport i samsvar med kundens krav til levering
 • vurdere transportløsninger ut fra godsets egenart
 • veilede kunder og kollegaer i valg av transportløsning ut fra krav til framføringstid, økonomi og miljømessige konsekvenser
 • beregne og vurdere muligheter og begrensinger ved bruk av et transportmiddel ut fra godsets vekt, mål og egenart
 • planlegge og utføre lasting, lossing og sikring av transportmidler etter gjeldende regelverk
 • klargjøre varer og gods for videre produksjon

Internlogistikk og lagerhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for bedriftens organisering og målsettinger
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens kvalitetskrav
 • gjøre rede for logistikkfunksjonens plass i produksjonskjeden
 • vurdere betydningen av logistikkfunksjonen for bedriftens produktivitet
 • håndtere varer og gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet
 • bruke bedriftens digitale og elektroniske verktøy ved kommunikasjon og utførelse av arbeidsprosesser
 • planlegge og utføre interntransport ved effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av tekniske hjelpemidler
 • velge og bruke tekniske hjelpemidler ved mottak, lagring, klargjøring og levering av varer
 • registrere varer inn til og ut fra lager og bruke lagerstyringssystem til å identifisere varenes lagerplassering
 • beregne varers omløpshastighet og vurdere omløpshastighetens betydning for effektiv og lønnsom drift
 • velge emballasje for den enkelte varetypen og emballere for lagring og transport
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i logistikkfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!