Læreplan i logistikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift (LOG3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter vg3

Eksternlogistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og håndtere gods sikkert og miljøvennlig i henhold til godsets egenart og bedriftens kvalitetskrav
 • bruke nasjonalt og internasjonalt regelverk for befordring av gods og bagasje
 • velge ut, bruke og vedlikeholde sikkerhetsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk ved håndtering av varer og gods
 • klassifisere og dokumentere gods for transport i samsvar med sendingens innhold
 • velge ut og bruke egnet utstyr og metode ved lasting og lossing etter gjeldende regelverk
 • behandle ordrer i henhold til bedriftens rutiner
 • behandle toll- og fraktdokumenter i samsvar med gjeldende regelverk
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens målsetninger
 • utføre førstehjelp på et skadested
 • beregne framføringstider og bestille transport i samsvar med kundens krav til levering
 • vurdere transportløsninger ut fra godsets egenart
 • veilede kunder og kollegaer i valg av transportløsning ut fra krav til framføringstid, økonomi og miljømessige konsekvenser
 • beregne og vurdere muligheter og begrensinger ved bruk av et transportmiddel ut fra godsets vekt, mål og egenart
 • planlegge og utføre lasting, lossing og sikring av transportmidler etter gjeldende regelverk
 • klargjøre varer og gods for videre produksjon

Internlogistikk og lagerhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for bedriftens organisering og målsettinger
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens kvalitetskrav
 • gjøre rede for logistikkfunksjonens plass i produksjonskjeden
 • vurdere betydningen av logistikkfunksjonen for bedriftens produktivitet
 • håndtere varer og gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet
 • bruke bedriftens digitale og elektroniske verktøy ved kommunikasjon og utførelse av arbeidsprosesser
 • planlegge og utføre interntransport ved effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av tekniske hjelpemidler
 • velge og bruke tekniske hjelpemidler ved mottak, lagring, klargjøring og levering av varer
 • registrere varer inn til og ut fra lager og bruke lagerstyringssystem til å identifisere varenes lagerplassering
 • beregne varers omløpshastighet og vurdere omløpshastighetens betydning for effektiv og lønnsom drift
 • velge emballasje for den enkelte varetypen og emballere for lagring og transport
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i logistikkfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!