Læreplan i kulde- og varmepumpemontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KUL3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Montasje

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og gjennomføre montering av komponenter med tilhørende røropplegg
 • utføre sammenføying med hardlodding etter gjeldende regelverk og dokumentere utført arbeid
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere styrke-, tetthets- og vakuumtest etter gjeldende prosedyrer
 • anvende relevant regelverk knyttet til trykkpåkjent utstyr og aktuelle bransjenormer i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentering av prosjekter
 • planlegge, montere og koble styre- og signalledninger med spenningsnivå under berøringsspenning og dokumentere utført arbeid
 • planlegge, sette anlegg i drift og dokumentere utført arbeid og sikkerhetsinnstillinger
 • vurdere funksjonalitet og estetisk kvalitet på eget arbeid
 • lage og gi brukerveiledning
 • håndtere smøremidler, kuldemedier og kuldebærere på en miljø- og helsemessig sikker måte i tråd med gjeldende regelverk
 • redegjøre for bruk av energigasser til varmeproduksjon
 • bidra til lønnsom prosjektgjennomføring
 • vedlikeholde verktøy og utstyr, herunder hjelpemidler for montasje
 • bruke nødvendig verneutstyr
 • bruke løfteutstyr etter gjeldende regelverk
 • bruke sveisegasser og andre industrigasser etter lærebedriftens og leverandørs sikkerhetsinstrukser
 • lage skisse av rørføring i kulde- og varmepumpetekniske anlegg
 • redegjøre for bruken av ulike kulde- og varmepumpesystemer
 • redegjøre for lærebedriftens organisasjon og målsettinger
 • vise serviceinnstilling
 • arbeide selvstendig og i team, vurdere egen rolle i teamet og foreslå forbedringer i teamarbeidet
 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk og produsentens tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll og delta i evaluering og endringsarbeid knyttet til rutinene
 • utføre arbeidet slik at miljømessig ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling sikres
 • dokumentere egen opplæring innen montasje

Automatisering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere styre- og reguleringssystemer knyttet til kulde- og varmepumpeanlegg
 • planlegge og gjennomføre målinger for å bestemme driftstilstanden
 • tegne, lese og forklare rørskjemaer for ulike kulde- og varmepumpeanlegg
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og idriftsettelse av ulike typer reguleringsorganer
 • funksjonsteste det elektriske og kuldetekniske anlegget i tråd med gjeldende regelverk
 • arbeide selvstendig og i team, vurdere egen rolle i teamet og foreslå forbedringer i teamarbeidet
 • utføre arbeidet fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk og produsentens tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll og delta i evaluering og endringsarbeid knyttet til rutinene
 • utføre arbeidet slik at miljømessig ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling sikres
 • utføre livreddende førstehjelp
 • kontrollere, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • dokumentere egen opplæring innen automatisering med elsikkerhet

Service og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere service og forebyggende vedlikehold på kommersielle og industrielle kulde- og varmepumpeanlegg
 • funksjonsteste, feilsøke på og skifte ut komponenter i det elektriske anlegget etter gjeldende sikkerhetsforskrifter
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere reparasjon og utskifting av komponenter i ulike kulde- og varmepumpeanlegg på en riktig og miljø- og helsemessig sikker måte
 • rapportere utført arbeid
 • håndtere smøremidler, kuldemedier og kuldebærere på en miljø- og helsemessig sikker måte i overensstemmelse med nasjonalt og internasjonalt regelverk
 • vurdere hvordan ulike faresituasjoner kan oppstå ved utslipp av kuldemedier og kulde- og varmebærere og velge prosedyre for det aktuelle tilfellet
 • vurdere anlegg med tanke på forbedringer og oppgraderinger
 • gi kunder råd om lønnsomheten av reparasjoner på kulde- og varmepumpeanlegg
 • vedlikeholde verktøy og utstyr
 • bruke nødvendig verneutstyr
 • bruke regelverk, praktiske tiltak og løsninger som ivaretar krav til sikkerheten
 • vise serviceinnstilling
 • arbeide selvstendig og i team, vurdere egen rolle i teamet og foreslå forbedringer i teamarbeidet
 • utføre arbeidet fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk og produsentens tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll og delta i evaluering og endringsarbeid knyttet til rutinene
 • utføre arbeidet slik at miljømessig ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling sikres
 • dokumentere egen opplæring innen service og vedlikehold

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!