Læreplan i kjemi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (KJE1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kjemi 1

Språk og modeller i kjemi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for den historiske utviklingen av atombegrepet og beskrive og sammenligne Bohrs atommodell og dagens atommodell
 • forklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetning, bindingstyper og egenskaper ved hjelp av periodesystemet
 • sette navn på enkle uorganiske forbindelser ved hjelp av regler for navnsetting
 • sette opp reaksjonslikninger med tilstandssymboler og bruke reaksjonslikninger i beregninger med stoffmengde
 • forklare begrepene entropi og entalpi og bruke dem til å vurdere om en reaksjon er spontan
 • gjøre rede for forhold som påvirker reaksjonsfarten
 • gjøre beregninger på kjemiske likevekter og drøfte likevektene

Metoder og forsøk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og gjennomføre forsøk og vurdere risiko, feilkilder og resultater
 • skrive rapport fra forsøk og presentere prosess, metode og resultater med og uten digitale hjelpemidler
 • diskutere og vurdere kjemifaglig innhold i medieoppslag og reklame

Vannkjemi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for vannets egenskaper
 • gjøre rede for vann som løsemiddel for polare og upolare stoffer
 • vurdere løselighet og felling av salter i vann på grunnlag av forsøk og beregninger
 • lage løsninger med ulike konsentrasjoner ved hjelp av innveiing og fortynning
 • gjennomføre forsøk med renseprosesser for vann og gjøre rede for forurensning i drikkevannskilder
 • forklare virkemåten til viktige bestanddeler i vaskemidler

Syrer og baser

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere syre og base og gjøre rede for syre-base-reaksjoner
 • gjøre beregninger med Ka, Kb og Kw
 • måle pH med ulike metoder og beregne pH i sterke og svake syrer og baser
 • planlegge og gjennomføre syrebasetitreringer, begrunne valg av indikator og tolke titrerkurver
 • gjøre rede for protolyse av salter og gasser i vann

Organisk kjemi 1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for struktur, navnsetting, framstilling, egenskaper og bruk av alifatiske hydrokarboner, alkylhalider, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere, etere og aminer
 • gjøre rede for strukturen til benzen og noen enkle benzenderivater og gi eksempler på anvendelser
 • gjøre rede for ulike former for isomeri

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!