Læreplan i arkitektur og samfunn – valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA5-01)

Føremål

Arkitektur og samfunn skal leggje grunnlaget for auka kunnskap om dei bygde omgivnadene i eit notidig, historisk og framtidsretta perspektiv. Kunnskap om påverknad frå arkitekturen på natur, landskap og klima er viktig for å løyse utfordringar knytte til busetjing, urbanitet og miljø. Arkitekturen speglar kulturelle verdiar og haldningar på lokalt og globalt nivå og er ein del av den kulturelle allmenndanninga.

Opplæringa skal fremje kunnskap om arkitektur i eit samfunns¬perspektiv og utvikle elevens kompetanse for å kunne vurdere arkitektur ut frå krav til stadtilpassing og funksjonsbehov. Ho skal òg medverke til auka kunnskap om berekraftige løysingar når det gjeld materialval og ressursutnytting. Gjennom arbeid med modellar og teikning skal eleven utvikle praktiske ferdigheiter og fagleg innsikt knytte til konstruksjon, og trene evna til å vurdere utforming ut frå kriterium.

Opplæringa skal leggje til rette for opplevingar, analysar og utforskande arbeid. Både gjennom samarbeid og i individuelt arbeid skal det leggjast til rette for problemløysande prosessar. Tverrfagleg arbeid og entreprenørskap skal stimulere til idéutvikling, kreativitet og kritisk vurdering i utarbeidinga av ulike løysingsforslag.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!