Læreplan i industrisnikkarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ISN3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere materiale ut frå kva funksjon og design produktet skal ha
 • vurdere materiale i tråd med krav til miljø, levetid og gjenvinning
 • vurdere samanføyingsmetode tilpassa produktet og dei maskinene og det utstyret bedrifta har
 • setje opp forkalkyle for produkt
 • utarbeide skisser, jiggar og malar, bruke digitale teikningar for produkt i tråd med standardar og bransjenormer
 • framstille delar til prototypar og nullseriar
 • foreslå produkt og produksjonsforbetringar innanfor eige arbeidsområde og grunngi forslaga

Produksjonsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velje materialkvalitet og rekne ut materialmengd
 • bruke materiallister og flytskjema i tråd med produksjonsordrar
 • velje maskiner, utstyr og produksjonsmetodar i tråd med produkt og materiale
 • planleggje produksjon i tråd med teikningar, omtaler og produksjonsordrar
 • utnytte ressursane i bedrifta effektivt og lønnsamt
 • vurdere risiko i produksjonsprosessane i tråd med gjeldande reglar for helse, miljø og tryggleik
 • utarbeide produksjonsplanar i tråd med krav til produksjonsflyt, emballering og logistikk

Møbelproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke utstyr og teknikkar i tråd med produksjonsordrar og produksjonsplanar
 • klargjere og kontrollere materiale og komponentar til produksjon i tråd med spesifikasjonar og kvalitetskrav
 • maskinere emne og komponentar i tråd med arbeidsteikningar og beskrivingar
 • førebu og gjennomføre overflatebehandling i tråd med arbeidsforklaringar og kvalitetskrav
 • montere og gjere ferdig delar og produkt
 • pakke og emballere ferdige produkt til lagring og utskiping
 • utnytte materiale i tråd med materialeigenskapar og krav til avfallshandtering
 • bruke verneutstyr i tråd med gjeldande reglar for helse, miljø og tryggleik
 • registrere og rapportere avvik på materiale og utstyr under framstillingsprosessane
 • planleggje og utføre vedlikehald på maskiner og utstyr

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!