Læreplan i industriell matproduksjon Vg3 / opplæring i bedrift (IMP3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Råvarer, produksjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer
 • praktisere god personlig hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre mottakskontroll, lagre og behandle råvarer i henhold til gjeldende regelverk
 • følge flytskjema for produksjonsprosessen
 • bruke hjelpe- og tilsetningsstoffer i henhold til gjeldende regelverk
 • drøfte hvordan råvarer, tilsetningsstoffer og produksjonsmetoder påvirker produktets næringsinnhold
 • gjøre rede for endringer i produkter i ulike stadier i produksjonsprosessen
 • gjøre rede for hovedtrekkene ved produksjonsplanleggingen
 • utføre nødvendige beregninger knyttet til resepter, produkter og drift
 • delta i bekjempelse av insekter og andre skadedyr og følge rutiner på området
 • utføre kvalitetskontroll i produksjonsprosessen, påvise og behandle avvik i henhold til kvalitetsstyringssystemet
 • registrere driftsdata og rapportere disse
 • velge og kontrollere emballasje i henhold til gjeldende regelverk
 • forklare og følge prinsippene for merking og sporing av matprodukter
 • utføre relevant prøve- og analysearbeid

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke automatiserte styringssystemer
 • forklare maskinenes virkemåter
 • foreta klargjøring og omstilling av maskiner og utstyr
 • utføre start- og stopprosedyrer
 • bruke måle-, styrings- og reguleringsutstyr
 • identifisere og rette driftsforstyrrelser
 • sikre god produksjonsflyt gjennom samarbeid med aktuelle støttefunksjoner i bedriften
 • foreta forebyggende vedlikehold og enklere reparasjoner
 • medvirke til utvikling av produksjonsprosessen
 • bruke digitalt verktøy i produksjon og drift

Bransje, bedrift og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte bransjens rammebetingelser og betydning nasjonalt og internasjonalt
 • gjøre rede for bedriftens organisering, forretningsidé, opprinnelse, utvikling og plass i lokalsamfunnet
 • drøfte hvilke faktorer som kan påvirke økonomiske resultater
 • drøfte sammenhenger mellom produktivitet, kvalitet og internt arbeidsmiljø
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • gjøre rede for tilsynsmyndighetenes oppgaver og virkeområder i bedriften
 • praktisere avfallshåndtering etter gjeldende regelverk
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om forbrukernes rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • gjøre rede for forbrukerkrav til produktmerking og matvaretrygghet og gjeldende regelverk om dette

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!