Læreplan i industriell matproduksjon Vg3 / opplæring i bedrift (IMP3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Råvarer, produksjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer
 • praktisere god personlig hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre mottakskontroll, lagre og behandle råvarer i henhold til gjeldende regelverk
 • følge flytskjema for produksjonsprosessen
 • bruke hjelpe- og tilsetningsstoffer i henhold til gjeldende regelverk
 • drøfte hvordan råvarer, tilsetningsstoffer og produksjonsmetoder påvirker produktets næringsinnhold
 • gjøre rede for endringer i produkter i ulike stadier i produksjonsprosessen
 • gjøre rede for hovedtrekkene ved produksjonsplanleggingen
 • utføre nødvendige beregninger knyttet til resepter, produkter og drift
 • delta i bekjempelse av insekter og andre skadedyr og følge rutiner på området
 • utføre kvalitetskontroll i produksjonsprosessen, påvise og behandle avvik i henhold til kvalitetsstyringssystemet
 • registrere driftsdata og rapportere disse
 • velge og kontrollere emballasje i henhold til gjeldende regelverk
 • forklare og følge prinsippene for merking og sporing av matprodukter
 • utføre relevant prøve- og analysearbeid

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke automatiserte styringssystemer
 • forklare maskinenes virkemåter
 • foreta klargjøring og omstilling av maskiner og utstyr
 • utføre start- og stopprosedyrer
 • bruke måle-, styrings- og reguleringsutstyr
 • identifisere og rette driftsforstyrrelser
 • sikre god produksjonsflyt gjennom samarbeid med aktuelle støttefunksjoner i bedriften
 • foreta forebyggende vedlikehold og enklere reparasjoner
 • medvirke til utvikling av produksjonsprosessen
 • bruke digitalt verktøy i produksjon og drift

Bransje, bedrift og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte bransjens rammebetingelser og betydning nasjonalt og internasjonalt
 • gjøre rede for bedriftens organisering, forretningsidé, opprinnelse, utvikling og plass i lokalsamfunnet
 • drøfte hvilke faktorer som kan påvirke økonomiske resultater
 • drøfte sammenhenger mellom produktivitet, kvalitet og internt arbeidsmiljø
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • gjøre rede for tilsynsmyndighetenes oppgaver og virkeområder i bedriften
 • praktisere avfallshåndtering etter gjeldende regelverk
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om forbrukernes rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • gjøre rede for forbrukerkrav til produktmerking og matvaretrygghet og gjeldende regelverk om dette

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!