Læreplan i historie og filosofi - programfag (HIF1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Historie og filosofi 2

Mennesket i moderne tid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på hva modernisering kan være og drøfte positive og negative konsekvenser av disse
 • drøfte situasjonen til urfolk og deres kultursituasjon i brytningen mellom tradisjon og modernitet
 • forklare hva det vil si å tenke historisk til forskjell fra det å ha kunnskaper om historie, og hvorfor begge deler er viktig for å utvikle historiebevissthet
 • reflektere over hva det vil si at mennesket er historieskapt og historieskapende
 • gjøre rede for kjennetegn ved moderne og postmoderne tenkning og finne eksempler på slik tenkning
 • presentere og reflektere over hovedsynspunkter i tekster om mennesker og modernisering

Kunnskap og sannhetssøken

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for sentrale vitenskapelige begreper og metoder
 • gjøre rede for hvordan vitenskapelig tenkemåte og metode har omfattet stadig nye områder i moderne tid
 • drøfte problemer knyttet til begrepene sannhet og objektivitet innenfor naturvitenskapelige og humanistiske fag
 • reflektere over sammenhenger mellom vitenskap og teknologi i vår samtid
 • presentere og drøfte hovedsynspunkter i tekster om teknologi, vitenskap og sannhet i moderne tid

Eksistens og mening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på menneskets eksistensielle og religiøse undring og drøfte filosofers tilnærminger til slike spørsmål
 • diskutere hendelser, endringer og utfordringer i moderne tid som har aktualisert etiske og eksistensielle spørsmål
 • identifisere og drøfte menneskesyn i historiske og filosofiske tekster
 • vurdere hva som former kollektiv identitet, og gi eksempler på hvordan ulike fellesskap har formet og formidlet slik identitet
 • presentere og reflektere over hovedsynspunkter i tekster om eksistens og mening i moderne tid

Felleskap, produksjon og forbruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere hvordan ideologi og tenkning preger arkitektur og kunst, og vurdere hvordan dette påvirker mennesker og fellesskap
 • gjøre rede for noen sentrale økonomiske teorier og drøfte hvordan disse har fungert i praksis
 • diskutere hvordan uttrykks- og kommunikasjonsformer påvirket og ble påvirket av den historiske utviklingen i moderne tid
 • drøfte hvordan kjønn, etnisitet og sosial og religiøs tilhørighet har satt grenser for menneskers utfoldelse, og gi eksempler fra historien på hvordan slike grenser har vært overskredet eller endret
 • gjøre rede for filosofiske ideer om forholdet mellom mennesker, dyr og natur
 • gjøre rede for miljøproblemer i et historisk perspektiv og drøfte etiske dilemmaer knyttet til dette

Politiske ideer og ideologier

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for utviklingen av demokratiske ideer og samfunnsorganisering og drøfte utfordringer knyttet til realiseringen av disse
 • gjøre rede for ideologibegrepet og undersøke politiske ideologier og massebevegelser, deres historiske bakgrunn og betydning
 • gjøre rede for hvordan ideologier gir forenklede beskrivelser av virkeligheten og drøfte om dette er i konflikt med demokratiske idealer
 • gjøre rede for hvordan terror og ikke-vold har vært brukt og begrunnet i politisk kamp og diskutere etiske problemer knyttet til slike virkemidler
 • presentere og reflektere over ideologiske synspunkter i tekster

Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for forskjellen på fortid og historie, og diskutere i hvilken grad en historieframstilling kan gi en sann framstilling av fortiden
 • bruke historiefaglige metoder for å undersøke problemstillinger og utforme en faglig framstilling
 • gjøre rede for forskjellige historiesyn og reflektere over eget historiesyn
 • forklare begrepene identitetspolitikk og erindringspolitikk og vise til eksempler hvordan historie er blitt brukt i kulturell og politisk sammenheng
 • forklare begrepet historiebevissthet og vurdere hvordan historiebevissthet kan prege menneskers forståelse av egne muligheter og begrensninger
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!