Læreplan i historie og filosofi - programfag (HIF1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Historie og filosofi 1

Oldtid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sammenlikne samfunnsstruktur og naturgrunnlag i to av oldtidens kultursamfunn og diskutere hvilke ideer som preget disse samfunnene
 • drøfte hvordan mennesker i eldre kultursamfunn har forstått tid, søkt mening og overført kunnskap mellom generasjonene
 • lese og gjøre rede for innholdet i en myte fra et eldre kultursamfunn og reflektere over hvilken rolle den kan ha hatt på mennesket i oldtiden
 • reflektere over hvordan myter preger virkelighetsforståelse og fortellinger, og diskutere hvordan mytene søker å gi svar på grunnleggende spørsmål
 • reflektere over symbolers betydning for utviklingen av språk og tenkning
 • forme en enkel historisk framstilling som viser hvordan levninger fra oldtiden kan tolkes forskjellig

Antikken

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for kultur og samfunnsforhold i gresk og romersk sivilisasjon
 • gjøre rede for framveksten av demokratiet i Athen og reflektere over ulike ideer om styreformer i antikken
 • gjøre rede for naturfilosofi og athensk filosofi om menneske og samfunn
 • forklare opprinnelsen til den filosofiske samtalen og anvende prinsippene for den
 • bruke tekster fra antikken som levninger og beretninger til å forme en historisk framstilling om et tema

Middelalder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvordan samfunn i middelalderen var organisert og styrt, og reflektere over hvordan makt ble legitimert
 • gjøre rede for sammenhenger mellom antikkens filosofi og kristen tenkning og drøfte forholdet mellom filosofi og religion
 • drøfte hvilken betydning islamsk kultur og tenkning fikk i middelalderen
 • vise hvordan møter mellom ulike kulturer og religioner i middelalderen var preget av både konflikt og samarbeid
 • undersøke og reflektere over menneskers liv og tenkning i middelalderen ved å bruke utvalgte kilder som levninger og beretninger
 • bruke begrepene kontinuitet og endring til å vise hvordan middelalderhistorien kan framstilles på ulike måter

Renessanse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for sammenhenger mellom økonomi, kunst og tenkning i renessansen og bruke kilder til å finne særpreg ved perioden
 • gjøre rede for samfunnsforståelse i renessansen og drøfte tenkning om individ, stat og samfunn
 • diskutere virkninger av reformasjonen for stat og individ
 • gjøre rede for hvordan man kom fram til og spredte ny kunnskap i perioden og forklare hvordan denne kunnskapen utfordret den etablerte virkelighetsforståelsen
 • gi eksempler på hvordan historiske perioder blir konstruert og drøfte hvilken betydning dette har for historieframstillinger

Opplysningstid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvordan vitenskapsrevolusjonen la grunnlaget for nye virkelighetsforståelser og drøfte betydningen dette fikk for synet på mennesket
 • gjøre rede for og reflektere over rasjonalismen og empirismen som erkjennelsesteorier
 • presentere hovedtrekk i 1600- og 1700-tallets statstenkning og frihetsidealer og drøfte ved hjelp av tekster hvilke konsekvenser endringene fikk i Amerika og Europa
 • gjøre rede for tenkning, kunst og kultur i romantikken som en reaksjon på opplysningstidens idealer
 • gjøre rede for idealistisk og materialistisk forståelse av historie og vise hvordan disse tilnærmingene gir ulike forklaringer på opplysningstidens revolusjoner

Nyere tid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare framveksten av industrisamfunnet og vurdere hva det innebar for forståelse av tid og arbeid
 • sammenlikne liberalismen og marxismen og drøfte deres syn på frihet og likhet
 • drøfte hvordan historieforståelser kan virke undertrykkende eller frigjørende
 • drøfte i hvilken grad samefolkets felles historie har betydning for moderne allsamisk identitet på tvers av statsgrensene
 • forklare hvordan historieskrivingen i første del av 1800-tallet bidro til utviklingen av nasjonale identiteter og vurdere om den har virket inkluderende eller ekskluderende på samer og nasjonale minoriteter
 • vurdere innholdet i tekster som retter et kritisk søkelys på framveksten av det moderne samfunnet
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!