Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GLA3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk og preaksepterte løsninger
 • skjære og bearbeide glass, plast, kartong og metaller ved å bruke ulike metoder
 • kappe til og sette sammen rammer av ulike materialer
 • utføre liming på glass og sette sammen deler til forskjellige typer glassprodukter
 • kappe og sette sammen fasadekonstruksjoner og skråstilte konstruksjoner i aluminium
 • produsere isolerruter i ulike dimensjoner og fasonger
 • utføre sammenføying, innfesting og fuging i ulike typer bygningsmaterialer
 • transportere, lagre, oppbevare og emballere ulike typer produkter
 • velge ut, bruke og vedlikeholde maskiner, redskaper og utstyr
 • vurdere risiko og utføre arbeidet i samsvar med kravene til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og bedriftens kvalitetssikringssystem
 • bruke digitale kalkulasjons- og regneprogrammer for energibesparelse og dimensjonering av glass
 • bruke digitale verktøy i kommunikasjon med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • håndtere avfall og materialer i forbindelse med en produksjon som ivaretar kravene til sikkerhet, miljø og ressursbruk
 • lage enkle skisser og arbeidstegninger
 • lese og bruke tegninger og beskrivelser i forbindelse med produksjon
 • dokumentere gjennomført kurs i varmearbeider
 • bruke egnet verne- og sikkerhetsutstyr i forbindelse med arbeidet

Montering og service

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med montering og service
 • velge ut og bruke materialer tilpasset arbeidsoppgaven og i samsvar med gjeldende regelverk
 • montere glass og plast i ulike rammematerialer
 • ramme inn fotografier, kunst og andre objekter
 • montere dører, vinduer og fasadekonstruksjoner og skråstilte konstruksjoner
 • utføre service på vinduer, dører og ulike typer fasadekonstruksjoner og skråstilte konstruksjoner
 • gjøre rede for ulike typer solavskjerminger og utføre montasje, service og vedlikehold av dem
 • montere og vedlikeholde ulike typer låser og beslag
 • montere, reparere og vedlikeholde ulike typer glasskonstruksjoner
 • gjøre rede for hvordan ruter med bly- og messinginnfatning er sammensatt, og utføre reparasjoner på dem
 • utføre nødvendig forarbeid på karosserier, reparere og montere glass i transportmidler
 • montere og utføre service på ulike produkter
 • håndtere avfall og materialer i forbindelse med montering og service som ivaretar krav til sikkerhet, miljø og ressursbruk
 • lese og bruke tegninger og beskrivelser i forbindelse med montering og service
 • følge gjeldende forskrifter ved bruk av stillas, trapper og stiger
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk og etiske retningslinjer for faget

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hovedtrekk ved fagets historiske utvikling og samfunnsmessige betydning
 • gjøre rede for egenskapene til glass, plast, metaller, lim og fugemasser og for deres funksjons- og bruksområder
 • kartlegge kundenes behov, veilede og informere om aktuelle løsninger
 • finne fram og ta i bruk relevant informasjon ved å bruke digitale verktøy
 • gjøre rede for ulike produkt- og arbeidsområder

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!