Læreplan i industritekstilfaget, fiskereiskapar Vg3 / opplæring i bedrift (FIR3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Etter Vg3

Materiale og prosesskontroll

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre mottakskontroll av filament og råmateriale og dokumentere kvalitet i tråd med spesifikasjonar
 • planleggje og leggje til rette produksjonsprosessar i tråd med spesifikasjonar og instruksar
 • kontrollere prosessar, registrere avvik, justere og optimalisere
 • handtere og oppbevare innsatsvarer i tråd med instruksjonar og gjeldande regelverk
 • velje innsatsvarer, materiale og utstyr til produksjon og grunngi vala
 • dokumentere at bruken av innsatsvarer er i tråd med miljø- og kvalitetskrav

Industriell produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • klargjere, stille inn og stille om maskiner og utstyr
 • klargjere råmateriale og innsatsvarer for produksjon av tau og snøre, knutenett og knutelaust nett
 • ekstrudere filament av råstoff i samsvar med spesifikasjonar
 • styre og overvake produksjonsprosessar
 • bruke og halde ved like produksjonsmaskiner og utstyr
 • tvinne, duktleggje, slå og flette tau i samsvar med arbeidsordrar
 • kveile, spole og hespe tau i samsvar med spesifikasjonar og krav til kvalitet og dimensjon
 • velje trådtjukkleik og maskestorleik og produsere nett i samsvar med arbeidsordrar og spesifikasjonar
 • træ, bøte, strekkje, skjere, klippe og maskebinde nett
 • farge, impregnere og etterbehandle produkt i samsvar med spesifikasjonar og gjeldande reglar for helse, miljø og tryggleik
 • demonstrere kontrollutstyr og hjelpeprosessar i produksjonen og gjere greie for formålet med dei

Montering av reiskapar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • stille inn, bruke og vedlikehalde maskiner og utstyr for montering
 • planleggje monteringsarbeid i tråd med spesifikasjonar og arbeidsordrar
 • vurdere og gjennomføre reparasjons- og serviceoppdrag
 • velje og bruke teknikkar og metodar for samanføring, ferdigstilling og bøting av produkt i samsvar med arbeidsordrar
 • rekne ut, måle opp og skjere til delar og komponentar til fiskereiskapar og produkt i samsvar med arbeidsordrar
 • montere og gjere klar fiskereiskapar og produkt i samsvar med spesifikasjonar

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldande styringssystem og regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • registrere og rapportere i samsvar med dokumentasjonskrav og identifisere og rapportere avvik
 • handtere kjemikaliar, oljar, reservedelar og utstyr i tråd med gjeldande regelverk
 • foreslå forbetringar som gjeld materiale, tekniske løysingar og logistikk
 • setje i verk førebyggjande kvalitets- og miljøtiltak innanfor sitt eige ansvarsområde
 • drøfte tekniske løysingar, materialval og produktutvikling med kollegaer og andre faggrupper

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!