Læreplan i bunadtilverkarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BUN3-01)

Etter Vg3

Produksjon og tradisjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • ta mål, tilpasse mønster, prøve inn og tilpasse bunader
 • lage arbeidsomtalar og produsere ulike bunadtypar
 • bruke ulike saumteknikkar i produksjon av bunader
 • utføre reparasjonar og omsaum på bunader
 • bruke historisk riktige broderi-, saum- og monteringsteknikkar tilpassa den aktuelle bunadtypen
 • bruke dei vanlegaste broderiteknikkane til pryding av bunader og skjorter
 • bruke ulike handverksteknikkar tilpassa produksjon av tilbehør
 • beskrive og analysere ulike materiale og teknikkar på eldre og nyare draktplagg
 • nytte presse- og stiveteknikkar og før- og etterbehandlingsmetodar tilpassa ulike materiale og bruksområde
 • bruke tidsriktig materiale og verktøy ved produksjon av bunader
 • gjere greie for prinsipp for rekonstruksjon av bunader og avtaking av mønster frå eldre draktplagg
 • dokumentere og vurdere arbeid med bunader i historisk samanheng

Kultur og kundebehandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for ulike bunadtypar og folkedrakter og historia deira
 • gjere greie for forskjellige folkedraktområde og vurdere dagens bunader i ein stilhistorisk samanheng
 • vurdere eige arbeid i bunadtilverkarfaget ut frå nasjonal og internasjonal folkedrakt- og bunadhistorie
 • gjere greie for og nytte ulike metodar for stell, vedlikehald og oppbevaring av bunader
 • utføre nødvendig vedlikehald av utstyr, verktøy og maskiner
 • bruke fagterminologi i bunadtilverkarfaget i kommunikasjon med kundar, kollegaer og andre samarbeidspartnarar
 • bruke faglege nettverk lokalt og nasjonalt
 • rekne ut pris på produkt og tenester
 • presentere og dokumentere eige arbeid i bunadtilverkarfaget med og utan bruk av digitale verktøy

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!