Læreplan i byggdrifterfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (BDR3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Drift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • utføre enkle reparasjoner og vedlikehold som ikke krever annen fagkompetanse
 • kartlegge drifts- og vedlikeholdsbehov og foreta daglig ettersyn av bygg og uteanlegg etter gjeldende regelverk
 • kontrollere og rengjøre pumpeanlegg for grunnvann og avløp
 • forebygge vannskader fra vann- og avløpsinstallasjoner
 • utføre ettersyn, oppstart og nedstenging av varme- og kjøleanlegg
 • drifte og etterse ventilasjonsanlegg
 • utføre korrekt bytte av lyskilder på forskjellige typer armaturer og kunne beskrive de vanligste lysfarger og valg av lyskilder
 • forklare prinsipper for energiøkonomisering og energiovervåking og konsekvenser av driftsvalg på det ytre miljøet
 • beskrive hvordan installasjonene og bruken av bygget påvirker energiforbruk og utslipp
 • beskrive prinsipper for kildesortering og kostnader for ulike typer avfall (avfallsfraksjoner) og kunne betjene avfallssystemer
 • foreta primærhjelp ved heisstans og utføre en elementær driftskontroll for heiser i tråd med forskrifter
 • gjennomføre egenkontroll av sprinkleranlegg, brannsikringstiltak, rømningsveier og elektroinstallasjoner og kunne betjene brannvarslingsanlegg
 • forstå prinsipper for nødstrømsforsyning og kunne gjennomføre testkjøring uten last
 • lese systembilder fra SD-anlegg og redegjøre for alarmer og betydningen av avlesningsverdi
 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr
 • utføre sikring mot fall og andre ulykker under arbeid i høyden
 • utføre arbeid på en ergonomisk riktig måte
 • utføre enkel førstehjelp
 • samarbeide og kommunisere med kolleger, kunder og/eller brukere i utførelsen av arbeid
 • utføre arbeid i tråd med relevante lover, forskrifter og standarder

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for yrkets historie, utvikling og plass i samfunnet
 • beskrive prinsippene i et kvalitetssikringssystem
 • arbeide ut fra estetiske hensyn
 • forklare vannkjemi, prøvetaking og kjemikaliehåndtering ved drift av basseng- og fonteneanlegg og foreta legionella-kontroll
 • kjenne til forskriftskrav og rutiner for adgangskontroll og kameraovervåking
 • beskrive rutiner for håndtering og lagring av farlige stoffer og farlig avfall etter gjeldende regelverk
 • rapportere og kommunisere med fagekspertise og eiere om avvik på funksjoner
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • gjøre rede for ulike ansvarsforhold mellom leietaker og byggeier
 • forklare sentrale ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning
 • kunne regne ut forbruk av strøm og andre energibærere og kunne regne med enkle formler innenfor berørte fagfelt
 • forklare sammenhengen mellom valg av løsninger og konsekvenser i forhold til livssykluskostnader
 • gjøre rede for energioppfølgingssystem (EOS), loggføringssystemer og FDV-systemer
 • bruke og forstå bygg- og installasjonstegninger og FDV-dokumentasjon
 • forklare funksjonen til de vanligste tekniske anleggene og samspillet mellom bygget og disse anleggene
 • forklare bygningers eventuelle vernestatus og ulike tidsepokers bruk av byggemetoder og materialer med hensyn til konsekvenser for drift og vedlikehold

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!