Informasjon til barnehageeiere

Barnehageeiers frist for å godkjenne søknader er 15. mars. 

Kommunen som barnehageeier skal godkjenne søknader for styrere i kommunale barnehager. For private og statlige barnehager skal styrer i barnehagen selv godkjenne søknaden.

Både styrer og assisterende styrer i barnehagen kan søke. Søknad fra styrer vil bli prioritert. Dersom det er plasser nok, vil også assisterende styrere få tilbud. Søkeren må være ansatt og arbeide i en barnehage for å delta på studiet.

Mulighet til å redigere flere opplysninger i søknaden selv

Barnehagestyrer skal logge seg på søknadsportalen med ID-porten eller Feide for å registrere søknaden. Dette gir en høyere sikkerhet for styrer og gjør at søker selv kan redigere opplysningene i søknaden sin fram til søknadsfristens utløp 1. mars.

I perioden for behandling av søknader 1. mars – 15. mars, kan dere som barnehageeiere også:

  • åpne for at en styrer kan endre opplysningene i en søknad
  • innhente nye søknader fra styrere som ikke har søkt
  • endre opplysninger om godkjenning eller avslag på søknader

Barnehageeier (styrer i private barnehager) må godkjenne eller avslå alle søknadene innen 15. mars. Det er ikke mulig å endre søknader etter 15. mars.

Barnehageeier bør ha en plan for kompetanseutvikling

Barnehageeier bør ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte. Dersom barnehageeier har flere styrere og assisterende styrere som har behov for styrerutdanning, kan utbyttet bli større hvis flere fra samme eier eller kommune studerer sammen. Se Udirs tips for å jobbe med kvalitet og kompetanse her

Hvem kan søke styrerutdanningen?

Den som søker på utdanningen må ha en utdanning som er godkjent som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse jf. barnehageloven §24. Det betyr at styrere eller assisterende styrere som er ansatt på dispensasjon ikke vil få studieplass.

Oppfølgingsordningen

Barnehager i kommuner som inngår i oppfølgingsordningen, vil bli prioritert til studieplass i direktoratets søknadsbehandling ved oversøking til studiet.

Reise, opphold, læremidler

Utdanningsdirektoratet betaler for studieplassene. Det er ingen tilretteleggingsmidler eller vikarordning knyttet til styrerutdanningen. Utgifter til studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av barnehageeier eller av deltakeren selv.

Tilbud for styrere ved flere studiesteder

Det er omlag 340 studieplasser tilgjengelig på styrerutdanningen. Disse er fordelt på studiesteder i flere deler av landet. 

Oversikt over tilbudene finner du her. 

Alle studietilbud går over tre semester, og gir 30 studiepoeng. Studiet kan innpasses i en masterutdanning i ledelse.

Fem steg i søknadsbehandlingen