Mestringsbeskrivelser for nasjonale prøver i regning

 

Mestringsnivå regning 5. trinn

Skalapoeng: til og med 42.

Den typiske eleven på dette nivået gjenkjenner enkle problemer i kjente kontekster som kan løses ved å bruke enkle framgangsmåter.

Den typiske eleven kan

 • løse oppgaver som krever kjennskap til plassverdisystemet for hele tall
 • utføre regneoperasjoner med enkle tall der blant annet telling, halvering og dobling kan brukes som framgangsmåte
 • foreta enkle tidsberegninger
 • regne med noen måleenheter i kjente kontekster
 • gjenkjenne enkle geometriske figurer og mønster og finne areal ved opptelling
 • lese av og plassere punkter i rutenett og koordinatsystem i kjente kontekster
 • lese av og lage enkle tabeller og søylediagrammer
Skalapoeng: 43 til 56

Den typiske eleven på dette nivået gjenkjenner og beskriver problemer og løser oppgaver ved å bruke enkle strategier.

Den typiske eleven kan

 • forstå plassverdisystemet for hele tall
 • utføre regneoperasjoner ved å bruke enkle strategier og uttrykke enkle brøker på ulike måter
 • løse enkle sammensatte problemer i kjente kontekster
 • gjøre enkle overslag og sammenligne størrelser
 • lese analog og digital tid og beregne enkle tidsintervaller
 • regne med noen måleenheter
 • beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer og mønster
 • lese av og plassere punkter i kart og koordinatsystem
 • bearbeide informasjon i tabeller og diagrammer
Skalapoeng: 57 og høyere

Den typiske eleven på dette nivået gjenkjenner og beskriver sammensatte problemer og løser oppgaver ved å velge hensiktsmessige regnearter og metoder. Eleven vurderer om svar er rimelige.

Den typiske eleven kan

 • utnytte kunnskaper om plassverdisystemet til å velge hensiktsmessige strategier
 • utføre regneoperasjoner som er mer kognitivt krevende og med tall som det er vanskelig å regne med
 • velge hensiktsmessige regnearter og metoder i sammensatte problemer
 • gjøre overslag og vurdere rimeligheten av egne svar
 • regne med tid
 • regne med ulike måleenheter som krever omgjøring
 • utforske og beskrive geometriske figurer og mønster
 • beskrive punkter og gjøre beregninger i kart og koordinatsystem
 • tolke og presentere tallmateriale i tabeller og diagrammer

Mestringsnivå regning 8. og 9. trinn

Skalapoeng: Til og med 36

Den typiske eleven gjenkjenner konkrete situasjoner som kan løses ved å bruke enkle strategier.

Den typiske eleven kan

 • utføre addisjon og dobling/halvering med enkle tall
 • velge passende prefiks i kjente kontekster
 • lese av og lage enkle tabeller og diagrammer
 • vurdere rimeligheten av svar i kjente kontekster med enkle tall
Skalapoeng: 37 til 44

Den typiske eleven velger hensiktsmessige regnearter og bruker ulike metoder for å finne svaret i oppgaver som krever ett trinn.

Den typiske eleven kan

 • anvende addisjon, subtraksjon eller multiplikasjon for å løse enkle problemer
 • bruke kjente brøker (eks: "1" /2, "1" /3, "1" /4) og prosent til å gjøre enkle beregninger
 • beregne enkle tidsintervaller
 • analog og digital tid
 • lese av sammensatte tabeller og diagrammer
Skalapoeng: 45 til 54

Den typiske eleven løser enkle sammensatte problemer der tallene er enkle å regne med.

Den typiske eleven kan

 • løse oppgaver som krever god kunnskap i plassverdisystemet
 • løse oppgaver som krever divisjon og/eller multiplikasjon
 • regne med prosent og brøk
 • finne prosenttallet i oppgaver der tallene lett kan gjøres om til kjente brøker
 • løse oppgaver som krever enkel algebraisk tenking
 • relatere negative tall til tallinja
 • løse oppgaver som krever omgjøring mellom de mest kjente prefikser
 • løse oppgaver som krever kjennskap til geometriske egenskaper til trekanter, firkanter og sirkel
 • 60-tallssystemet i min og s
 • løse oppgaver som krever forståelse av gjennomsnitt
 • reflektere over og vurdere rimeligheten av egne svar
Skalapoeng 55 til 62

Den typiske eleven ser sammenhenger mellom sammensatte problemstillinger og kjente løsningsmetoder. Eleven foretar i tillegg omgjøringer.

Den typiske eleven kan

 • løse oppgaver som krever algebraisk tenking
 • løse oppgaver som krever omgjøring mellom alle prefikser
 • løse oppgaver som krever omgjøring mellom måleenheter
 • regne med areal og volum
 • tolke, bearbeide og analysere diagrammer og tabeller
 • gjøre overslag
Skalapoeng: 63 og høyere

Den typiske eleven bruker et variert utvalg problemløsningsstrategier. Eleven kan begrunne metodevalg og finne løsninger, både når det gjelder kognitivt krevende oppgaver og oppgaver med tall som er utfordrende å regne med.

Den typiske eleven kan

 • løse oppgaver som krever regning med forhold
 • vurdere, analysere og sammenligne datamateriale
 • analysere og reflektere over svaralternativer og egne svar

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!