Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2023

6. Elever med fritak

Generelt om fritak

Elever med fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter skal også ha vitnemål. Reglene for hvordan dere fører vitnemålene for disse elevene, sammen med de aktuelle fagmerknadene og vitnemålsmerknadene finner dere her.

Opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd, forskrift til opplæringsloven §§ 1-5, 1-11, 3-17, 3-18, 3-19 og 3-20. 

Elever som er fritatt fra opplæringsplikt

Dersom en elev blir fritatt fra opplæringsplikten fører dere «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter i faget/fagene eleven er fritatt fra. Dere skal føre FAM01 «Fritatt fra opplæring» og VMM02 «Fritak fra opplæringsplikt etter opplæringsloven er gitt i vedtak <ddmmåå>».

Opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd

Elever med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål

Føring for elever som følger læreplanen i norsk i LK06: Dersom en elev er fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter og FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvårsvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (10. trinn), vil det være ulik føring på årstrinnene (8., 9. og 10. trinn). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM59 «Vedtak fritak oppl.sidemål». Fagmerknaden skal vil ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra opplæring i skriftlig sidemål, f. eks vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Elever med fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Føring for elever som følger læreplanen i norsk i LK06: Dersom en elev er fritatt fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». 

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvårsvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (10. trinn), vil det være ulik føring på årstrinnene (8., 9. og 10. trinn). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM58 «Vedtak fritak vurd.sidemål». Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, f. eks vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.».

Føring av eksamen i norsk for elever som er fritatt fra skriftlig sidemål

Kandidater som er trukket ut i norsk, men som har fritak fra vurdering i skriftlig sidemål, skal meldes opp i fagkoden NOR0218. Dere skal føre NOR0218 Norsk hovedmål og NOR0219 Norsk sidemål. Dere fører eksamenskarakteren i norsk hovedmål i rubrikken for eksamenskarakter og stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål. Dere fører eksamensform for norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for eksamensform norsk sidemål.

Dere fører eksamensform for norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for eksamensform norsk sidemål.

Kandidater som har dokumentert fravær en av eksamensdagene

Kandidater som har dokumentert fravær en av eksamensdagene, skal ha karakter. Dere skal føre eksamenskarakteren fra den gjennomførte eksamensdagen i norsk hovedmål i rubrikken for eksamenskarakter og stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål.

Dere fører eksamensform for norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for eksamensform norsk sidemål.

Det skal ikke føres merknad om fravær på vitnemålet.

Føring av eksamen i norsk for elever som har dokumentert fravær en av eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål

Utskrift av standpunktkarakterer, med fritak i norsk sidemål

Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål 

Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene skal ikke ha karakter. Dere skal føre «Ikke møtt» (IM) og FAM39 «Dokumentert fravær» på vitnemålet. Dere fører IM i rubrikken for eksamenskarakter i norsk hovedmål. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform. Dere fører stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål og stiplet linje i rubrikken for eksamensform i norsk sidemål.

Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål

Kandidater som har ikke-dokumentert fravær en av eller begge eksamensdagene

Kandidater som har ikke-dokumentert fravær skal ikke ha karakter. Dere fører «Ikke møtt» (IM) og FAM29 «Eksamen ikke avlagt» på vitnemålet. Dere fører IM i rubrikken for eksamenskarakter i norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål.

Kandidater som har ikke-dokumentert fravær en eller begge eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål

Kandidater som er berørt av streik en av eksamensdagene

Disse kandidatene, kan når sensuren har falt velge om de vil beholde karakteren som blir gitt etter en eksamensdag eller få eksamen annullert/avlyst av skolen. På vitnemålet fører dere VMM04 «Eksamen avlyst, jf. vedlegg».  Dere fører stiplet linje for både eksamenskarakter og eksamensform. Se også avlyst eksamen under pkt. 4.

Kandidater som er fritatt fra skriftlig sidemål og berørt av streik en av eksamensdagene

 Forskrift til opplæringsloven § 3-19.

Elever med fritak fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget

Dersom en elev er fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget, skal det føres «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter med FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.».

Elever med fritak fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-17 og 3-20.

Elever med individuell opplæringsplan

Dersom foreldrene har bestemt at en elev med individuell opplæringsplan i et eller flere fag ikke skal ha vurdering med karakter, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter og FAM44 «Fritatt fra vurd. med kar. IOP».

Elever med individuell opplæringsplan som har fritak fra vurdering med karakter i et eller flere fag

Noen foreldre ber ikke om slikt fritak. Dersom den individuelle opplæringsplanen i slike tilfeller avviker fra ordinær opplæring/kompetansemål i ett eller flere fag slik at det ikke er grunnlag for å gi vurdering med karakter, skal dere føre «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for standpunktkarakter. Dere skal i tillegg føre FAM05 «Individuell opplæringsplan».

Elever med individuell opplæringsplan (med avvik fra kompetansemål) som ikke har fritak fra vurdering med karakter

Når en elev har en individuell opplæringsplan i fag uten at det skal føres karakter, kan dere føre opplysninger på et vedlegg om hvilken opplæring eleven har fått og hvilke av de individuelle målene som er nådd. Dere fører da VMM23 «Jf. vedlegg». Dette gjelder bare dersom eleven/foreldre ønsker at dere skal føre et slikt vedlegg.

Forskrift til opplæringsloven § 3-17.

Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge

Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår, er fritatt fra vurdering med karakter i fag dette skoleåret dersom foreldrene ber om det. Dere skal føre «Fritatt" i rubrikken for standpunktkarakter, med FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.» og VMM01 «Fulgt opplæringen fra <ddmmåå>»

Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge

Elever som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8, der det er fastsatt at han eller hun skal få hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud, kan fritas fra vurdering med karakter i hele perioden som han eller hun er i innføringstilbudet. Eleven kan fritas fra både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering. Dere skal føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter, med FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». Se også pkt. 8.

Minoritetsspråklige elever i innføringstilbud som er fritatt fra vurdering med karakter

Forskrift til opplæringsloven § 3-18.

Elever med fritak fra eksamen

Når rektor, etter søknad fra foreldrene, har fritatt en elev fra eksamen, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter og VMM03 «Eleven er fritatt fra eksamen». Dere fører stiplet linje i rubrikken for eksamensform. Når en elev er fritatt fra alle eksamener, så holder det å føre VMM03.

Elever med fritak fra eksamen

Forskrift til opplæringsloven § 3-21.

Elever som bytter skole

For elever som bytter skole (i Norge eller kommer fra utlandet) gjelder den vedtatte fag- og timefordelingen på den skolen elevene til enhver tid går på. Det kan føre til at en elev ikke får opplæring i et fag og eleven skal da heller ikke ha vurdering i faget. En konsekvens av dette, er at eleven ikke får standpunktkarakterer. I rubrikken for standpunktkarakteren fører dere i slike tilfeller «Fritatt» og dere fører fagmerknad FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Dere skal ikke føre vitnemålsmerknad eller ha vedlegg til vitnemålet i slike tilfeller.

Mulighet for å sette ny standpunktkarakter

Når en elev bytter skole, har ikke eleven rett til å få ny standpunktkarakter i faget eller rett til å få kompensert timer i fag som eleven ikke fikk på sin gamle skole. For elever som skifter skole gjelder den vedtatte fag- og timefordelingen på den skolen de til enhver tid går på.

En standpunktkarakter er fastsatt når den er ført inn i det systemet skoleeieren bruker. Standpunktkarakter er et enkeltvedtak som kun kan endres etter klage. Skolen kan ikke gi eleven ny standpunktkarakter i for eksempel musikk når han eller hun allerede har fått opplæring og sluttvurdering i faget. Det er ikke mulig å forbedre karakterer i grunnskolen. Eleven kan velge å delta i musikktimene uten å få karakter eller skolen kan tilrettelegge for at han eller hun kan jobbe med andre fag, under tilsyn, mens de andre elevene har musikk.

Forskrift til opplæringsloven §§ 1-5 og 3-36.