Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen

Del 3: Klage

Her i del 3 omhandles den voksnes rett til å klage på enkeltvedtaket. 

10. Klage

Den voksne kan klage på enkeltvedtaket etter forskrift til opplæringsloven § 5-15. I § 5-15 vises det til at reglene om klage i forvaltningsloven gjelder.

Klagen skal være skriftlig og sendt innen tre uker etter at den voksne ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Det følger av § 4-13 at det er Fylkesmannen som er klageinstans. Det er ellers klagereglene i forvaltningsloven som gjelder.

Den voksne kan bl.a klage på

  • resultatet
  • lovanvendelsen
  • de faktiske opplysningene som er lagt til grunn

Det følger av forvaltningsloven at klagen skal sendes til den som fattet enkeltvedtaket, ikke direkte til Fylkesmannen som klageinstans. Klagen skal derfor sendes til kommunen, som skal forberede saken og vurdere klagen. Kommunen kan endre vedtaket til gunst for klageren. Kommunen treffer da et nytt vedtak som sendes til klageren. Kommunen skal opplyse om klageadgang også på dette vedtaket. Dersom kommunen mener at vedtaket ikke bør omgjøres til gunst for klageren, skal det sendes til klageinstansen for behandling.

Fylkesmannen kan se på alle sider av saken og kan treffe nytt vedtak selv, eller oppheve kommunens vedtak og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling, jf. forvaltningsloven § 34. Et vedtak i klageinstansen er endelig og kan ikke klages på, jf. § 5-3.

Ved delvis medhold skal saken ikke sendes fra klageinstansen, men det skal opplyses om at det er klageadgang på dette.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!