Skolevalg 2023

Skolevalg holdes ved videregående skoler i forbindelse med stortings-, kommune- og fylkestingsvalg. 2023 er valgår – også i skolen. Skolevalget arrangeres 4. og 5. september.

Skolevalg, skoledebatter og valgtorg skal gi elevene opplevelsen av å være en aktiv medborger i et demokrati, og gi dem en praktisk innføring i demokratigrunnlaget. Skolevalget er en del av skolenes oppdrag for å fremme demokrati og medborgerskap, og oppfyller kompetansemål i læreplanen.

Vi samarbeider med Sikt –Kunnskapssektorens tjenesteleverandør om skolevalget 2023. Sammen ivaretar vi personvern etter gjeldende lovverk. For skolevalget 2023 er vi behandlingsansvarlig og Sikt er databehandler. Valgdirektoratet bidrar med informasjon om det ordinære valget. 

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. Overordnet del 2.5.2 

Demokrati og medborgerskap er et av de tverrfaglige temaene i overordnet del av læreplanverket. Gjennom skolevalget får elevene muligheten til å delta i politiske diskusjoner, få kunnskap om politiske retninger og selv avgi stemme i skolevalget.

Skoleeier skal sørge for gode demokratiske prosesser når skolene planlegger og gjennomfører debatter og valgtorg lokalt. Ytringsfriheten skal gjelde ved gjennomføring av all aktivitet i forbindelse med skolevalgene.

Basert på evalueringen etter forrige skolevalg, har vi disse anbefalingene til arbeidet:

  • Vi anbefaler å begrense antallet partier i skoledebatten. Skolevalg er primært en del av elevenes demokratiopplæring og skal foregå på skolens premisser. Evalueringen etter forrige skolevalg viste at det ikke bør delta mer enn ni partier i skoledebatten. En måte å begrense antallet partier på, er å invitere inn partiene som hadde en oppslutning på minst 1 prosent i fylket ved forrige stortingsvalg. Vi oppfordrer til dialog for å komme frem til best mulig løsning for dette lokalt.
    Begrunnelsen for denne anbefalingen er knyttet til den praktiske og pedagogiske gjennomføringen av debatten.

  • Vi anbefaler at alle partier som stiller lister til Stortinget, kan delta på valgtorg med egen stand på skolene etter debatten – uavhengig av oppslutning partiet fikk ved forrige valg. 
    Begrunnelsen for dette er at mangfoldet de ulike politiske partiene representerer er med på å sikre mangfoldet av demokratiske forutsetninger, verdier og spilleregler og gjør elevene i stand til å delta i demokratiske prosesser.

  • Vi anbefaler at ingen politiske partier skal ekskluderes basert på deres innhold, så lenge ytringene holder seg innenfor norsk lov. 
    Begrunnelsen for dette er at opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Vi oppfordrer til dialog mellom skoleeierne og ungdomspartiene i spørsmål om hvilke partier som skal være med på skolevalget. Dialogen skal bidra til å finne gode løsninger lokalt og til å gjøre arrangementene til gode opplæringsarenaer.

Skolevalg er en del av demokratiopplæringen 

Skolevalget er et viktig arbeid som skal øke elevenes demokratiforståelse, og fremme oppslutning om demokratiske verdier og holdninger og demokratiet som styreform. Elevene skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet.

Alle som jobber med skolevalget må sikre at arbeidet skjer i samsvar med regelverket for trygt og godt skolemiljø.