Elever som slutter i videregående, 2020-21

3,0 prosent av elevene slutter i løpet av skoleåret

Andelen elever som slutter i videregående opplæring har aldri vært lavere enn de to siste årene.

Hovedfunn

  • 3,0 prosent av elevene slutter i løpet av skoleåret
  • Like mange sluttet i 2020-21 som året før
  • Flest elever slutter på frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
  • Færrest elever slutter på idrettsfag
  • Gutter slutter i større grad enn jenter på alle trinn
  • Jenter slutter i større grad enn gutter i utdanningsprogram med stor overvekt av gutter

Like mange sluttet i 2020-21 som året før

3,0 prosent av alle elever i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2020-21. Det er like mange elever som sluttet som året før. Andelen elever som slutter har aldri vært lavere enn de to siste årene. På studieforberedende er det en ørliten nedgang, mens det på yrkesfag er en tilsvarende liten økning siden i fjor.

De to siste skoleårene har vært preget av koronapandemien. Skoleåret 2019-20 ble skolene stengt i midten av mars. Mens hele skoleåret 2020-21 har vært preget av varierende skolehverdag. I flere undersøkelser kommer det frem at skoleledere og lærere har hatt problemer med å få tak i få eller flere elever i periodene med hjemmeskole (Federici og Vika 2020, Utdanningsdirektoratet 2021). Likevel er andelen elever som slutter lavere enn i årene før pandemien. Lange perioder med opplæring hjemme, økt bruk av digital undervisning og avlyst eksamen kan ha spilt en rolle for hvor mange som sluttet disse skoleårene. Funnene tyder også på at lærerne har gjort en god jobb med å motivere og holde på elevene gjennom skoleåret. Andre statistikker viser at elevene ikke får lavere karakterer, det er ikke en økning i elever som mangler vurderingsgrunnlag og det var ikke en økning i elever som slutter mellom skoleårene. Alt dette tyder på at skolene har støttet opp under elevene sine selv om situasjonen for opplæringen har vært krevende.

Flest elever slutter på yrkesfag

Det er betraktelig flere elever som slutter i løpet av året i yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn i studieforberedende utdanningsprogrammer. Totalt slutter 5,1 prosent på yrkesfag og 1,8 prosent på studieforberedende i løpet av året.

Svært få slutter på idrettsfag

Under én prosent av elevene på idrettsfag slutter i løpet av året. I motsatte ende av skalaen finner vi de nye utdanningsprogrammene frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og salg, service og reiseliv, begge med over 10 prosent som slutter. Med unntak av elektro og datateknologi er andelen elever som slutter høyere i alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn i de studieforberedende utdanningsprogrammene.

Gutter slutter i større grad enn jenter

Totalt i videregående opplæring er det flere gutter (3,3 prosent) som slutter i løpet av skoleåret enn jenter (2,7 prosent). Innen henholdsvis studieforberedende og yrkesfag er det imidlertid ikke store forskjellene. Grunnen til at det likevel er forskjell totalt sett, er at gutter i større grad går på yrkesfag hvor andelen som slutter er høyere enn på studieforberedende.

Innen studieforberedende utdanningsprogrammer slutter 1,8 prosent av guttene og 1,7 prosent av jentene i løpet av skoleåret. Andelen gutter som slutter er lavere på vg1 og litt høyere på vg2 og vg3 enn andelen jenter.

I yrkesfaglige utdanningsprogrammer er det like stor andel gutter som jenter som slutter totalt. På vg1 er det litt flere gutter som slutter, mens det er flest jenter som slutter på vg2 og vg3. I utdanningsprogrammer med stor overvekt av gutter slutter jenter i større grad enn gutter. Tilsvarende slutter gutter i større grad enn jenter i utdanningsprogrammer med stor overvekt av jenter.

Færrest slutter i Oslo

I Oslo slutter 1,8 prosent av elevene i løpet av skoleåret. Det er klart lavest i landet. I Troms og Finnmark, hvor flest slutter, er andelen 4,1. Troms og Finnmark har høyest andel som slutter på vg2 og vg3, mens flest slutter på vg1 i Nordland. Trøndelag skiller seg også ut med en høy andel som slutter på vg3.