Utdanningsspeilet 2022

Grunnskole for voksne

Litt færre voksne fikk grunnskoleopplæring

I skoleåret 2021–2022 fikk 11 800 voksne grunnskoleopplæring. Dette er 1 000 færre enn forrige skoleår. Gruppen omfatter både voksne som får ordinær grunnskoleopplæring, og voksne som får spesialundervisning. Voksne med innvandrerbakgrunn utgjør 98 prosent av deltakerne i ordinær grunnskoleopplæring.

Oslo har nesten 2 400 voksne deltakere som får ordinær grunnskoleopplæring eller spesialundervisning, noe som utgjør 20 prosent av alle deltakerne i landet. Viken og Rogaland har også mange deltakere i grunnskoleopplæringen, med henholdsvis 18 og 11 prosent av deltakerne.

Nedgangen i antallet voksne deltakere de siste to skoleårene kommer etter flere år med økning. I årene frem til 2019–2020 økte antallet som følge av den store økningen i flyktninger rundt 2016.

Flertallet av deltakerne i grunnskoleopplæringen for voksne er kvinner. Kvinnene utgjør 64 prosent av deltakerne, en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med forrige skoleår. Andelen har vært økende de siste fire årene. Skoleåret 2017–2018 var forrige gang menn utgjorde flertallet, med 54 prosent av deltakerne.

3 000 voksne får spesialundervisning

Voksne som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. I 2021–2022 gjelder dette om lag 3 000 av de voksne i grunnskoleopplæring. De aller fleste av disse mottar all undervisning som spesialundervisning, men nesten 200 av dem mottar ordinær grunnskoleopplæring i tillegg.

Rett til grunnskoleopplæring for voksne