TIMSS 2007: Tegn til bedring i matematikk og naturfag

For første gang viser resultatene fra en internasjonal komparativ studie klare forbedringer i norske elevers faglige prestasjoner. Men resultatene fra TIMSS 2007 viser også at norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag på fjerde og åttende trinn fortsatt er svake i et internasjonalt perspektiv.

Norge har få elever på de høyeste kompetansenivåene, både i matematikk og naturfag, og en stor andel elever på det laveste kompetansenivået eller under.

Dette er konklusjonene fra forskergruppen ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo som har hatt ansvaret for å gjennomføre den norske delen av TIMSS-studien. Studien omfatter mer enn 60 land fra alle verdensdeler og ledes av International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA.

Elevene som deltok i TIMSS 2007 for Norges del har fulgt læreplanen L97 fra skolestart og fram til sommeren 2006. Fra og med skoleåret 2006-2007, da de gjennomførte TIMSS-prøven våren 2007, var imidlertid en nye læreplanen LK06 innført. Matematikkoppgavene i TIMSS 2007 er bedre tilpasset norske læreplaner enn naturfagsoppgavene, og oppgavene i begge fagene var bedre tilpasset den norske læreplanen på fjerde trinn enn oppgavene på åttende trinn.

Hovedfunnene i TIMSS 2007 kan oppsummeres slik:

 • framgang i faglige prestasjoner for norske elever fra 2003 til 2007
 • klar framgang i både matematikkprestasjoner og naturfagprestasjoner på 4. trinn
 • klar framgang i matematikkprestasjoner på 8. trinn
 • svake norske prestasjoner i et internasjonalt perspektiv
 • svak representasjon av norske elever på de høyeste kompetansenivåene
 • få eller ingen elever på høyeste kompetansenivå i matematikk og naturfag på både fjerde og åttende trinn
 • mange elever under laveste kompetansenivå i begge fag og på begge trinn
 • svake kunnskaper i formell matematikk, som regning på fjerde trinn og algebra på åttende trinn
 • svake kunnskaper i fysikk på begge trinn
 • mye individualisert undervisning
 • lite oppfølging og tilbakemelding på elevenes leksearbeid
 • mange lærere i matematikk og naturfag har lav faglig kompetanse

Når det gjelder oppfølging av leksearbeid og lærerkompetanse, har det skjedd en bedring her fra TIMSS 2003 til 2007.