Stor variasjon i tiltaket Barnehagefaglig grunnkompetanse

Det er stor variasjon i omfang, innhold og hvordan tiltaket Barnehagefaglig grunnkompetanse er organisert.

Hovedfunn

  • Selv om mange barnehageeiere og kommuner har arbeidet seriøst med viktig kompetanseutvikling av ansatte, ser selve tiltaket barnehagefaglig grunnkompetanse ut til å være uklart for en rekke aktører.
  • Gjennomføring av tiltaket ser ut til å være preget av en del tilfeldigheter.
  • Det er tilfeldig om assistenter uten formell kompetanse og erfaring har fått muligheter til å delta på kurs eller lignende som gir en barnehagefaglig grunnkompetanse.
  • Det er stor variasjon i innhold og omfang, og det er uklart i hvilken grad tiltakene har vært fulgt opp i barnehagene.

Nasjonale rammer

Det er gode grunner for å etablere nasjonale rammer for barnehagefaglig grunnkompetanse som kan bidra til å sikre at assistenter uten barnehagefaglig kompetanse eller erfaring får muligheter til å tilegne seg et grunnlag for videre utvikling av sin kompetanse.

Rapporten anbefaler som et absolutt minimum at tiltaket dekker tema knyttet til barnehagens arbeid med omsorg, lek, danning og læring, og  at tiltakets varighet som et absolutt minimum er to til tre dager.

Kort om rapporten

Om tiltaket Barnehagefaglig grunnkompetanse