Stor variasjon i tiltaket Barnehagefaglig grunnkompetanse

Det er stor variasjon i omfang, innhold og hvordan tiltaket Barnehagefaglig grunnkompetanse er organisert.

 

Kort om rapporten

Rapporten er basert på både kvalitative og kvantitative data, samt dokumentanalyser. Svarprosenten har vært lav, men datamateriale er likevel vurdert å gi holdepunkter for å trekke noen konklusjoner. Manglende tilslutning til deltakelse i undersøkelsen kan også sees som et resultat i seg selv. Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag om hvordan barnehageeiere sikrer at assistenter i barnehagen har barnehagefaglig grunnkompetanse.

Hovedfunn

  • Selv om mange barnehageeiere og kommuner har arbeidet seriøst med viktig kompetanseutvikling av ansatte, ser selve tiltaket barnehagefaglig grunnkompetanse ut til å være uklart for en rekke aktører.
  • Gjennomføring av tiltaket ser ut til å være preget av en del tilfeldigheter.
  • Det er tilfeldig om assistenter uten formell kompetanse og erfaring har fått muligheter til å delta på kurs eller lignende som gir en barnehagefaglig grunnkompetanse.
  • Det er stor variasjon i innhold og omfang, og det er uklart i hvilken grad tiltakene har vært fulgt opp i barnehagene.

 

Nasjonale rammer

Det er gode grunner for å etablere nasjonale rammer for barnehagefaglig grunnkompetanse som kan bidra til å sikre at assistenter uten barnehagefaglig kompetanse eller erfaring får muligheter til å tilegne seg et grunnlag for videre utvikling av sin kompetanse.

Rapporten anbefaler som et absolutt minimum at tiltaket dekker tema knyttet til barnehagens arbeid med omsorg, lek, danning og læring, og  at tiltakets varighet som et absolutt minimum er to til tre dager.

 

Om tiltaket Barnehagefaglig grunnkompetanse

Tiltaket retter seg mot assistenter som mangler barnehagefaglig kompetanse. Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at alle ansatte uten kompetanse og erfaring fra barnehage får en innføring i barnehagens samfunnsmandat, ansvar og innhold. Dette kompetansetiltaket skal gjennomføres lokalt i samarbeid med relevante kompetanseutviklingsmiljøer og må følges opp i barnehagen i etterkant.

Barnehagefaglig grunnkompetanse er ett av tiltakene i Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022.

Mer om kompetansestrategien for barnehage på udir.no.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!