Elevundersøkelsen 2021

Små endringer i mobbing og arbeidsro

5,9 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av medelever, digitalt eller av voksne på skolen. Tallet for 2020 var 5,8 prosent av elevene. 

Hovedfunn

  • 4,6 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. I fjor var dette tallet 4,5 prosent.
  • Det er små kjønnsforskjeller fordelt på trinn, men fra 6. trinn til og med 9. trinn, er det de siste årene en økning i at det er flere jenter enn gutter som rapporterer om mobbing
  • 2,2 prosent av elevene svarer at de har blitt utsatt for digital mobbing to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er tilsvarende tall som for 2020, mens tallet var 1.8 prosent i 2019.
  • 0,8 prosent svarer at de har mobbet en eller flere elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Prosentandelen som oppgir at de mobber medelever øker på ungdomstrinnet før den reduseres litt igjen på videregående.

Utsatt for mobbing av medelever på skolen

4,6 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever på skolen to til tre
ganger i måneden eller oftere. I fjor var dette tallet 4,5 prosent. Av disse svarer 70,5 prosent at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 40,8 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 25.6 prosent opplevde fysisk mobbing.

Det er flest elever som opplever å bli mobbet av elever i klassen/gruppen, og dernest av andre elever på skolen. Mesteparten av mobbingen skjer i skolegården, i klasserommet og i korridoren. 36,3 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen. 15,0 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. I fjor var disse tallene henholdsvis 34,8 og 14,4 prosent.

Kjønns- og aldersfordeling av mobbing

Andelen som opplever mobbing reduseres med alder. Det er små kjønnsforskjeller fordelt på trinn, men fra 6. trinn til og med 9. trinn, er det de siste årene en økning i at det er flere jenter enn gutter som rapporterer om mobbing. Jenter opplever baksnakking og utestenging i større grad enn gutter, mens gutter opplever mer fysisk mobbing.

Digital mobbing

2,2 prosent av elevene svarer at de har blitt utsatt for digital mobbing to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er tilsvarende tall som for 2020, mens tallet var 1.8 prosent i 2019. Det er en større andel jenter enn gutter som oppgir at de blir digitalt mobbet på 7.trinn – 9.trinn. For de øvrige trinnene er det små kjønnsforskjeller.

I samlemålet for mobbing på skolen inngår kun de som oppgir at de har blitt mobbet av noen elever i klassen eller på skolen. De som oppgir at blir mobbet digitalt av andre som de ikke kjenner (49,5 prosent) eller av en eller flere som de kjenner, men som ikke går på skolen (27,2 prosent) er utelatt og registres ikke i samlemålet mobbet på skolen.

72,5 prosent av de som er utsatt for digital mobbing svarer at de blir kalt stygge ting og ertet. 37,9 prosent svarer at de ble holdt utenfor og baksnakket. 31,5 prosent oppga at noen spredde ting på nettet som såret dem.

43,8 prosent av elevene som oppgir å ha blitt mobbet digitalt, opplever også
å ha blitt mobbet på andre måter av medelever.

Mobbet av voksne på skolen

1,2 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er den samme andelen som i 2020. 55,7 prosent av disse svarer at den voksne sa sårende ord. 41,0 prosent svarer at den voksne fikk meg til å føle meg utenfor.

Jevnt over er det flere gutter enn jenter som svarer at de er utsatt for mobbing av en voksen på skolen, og dette gjelder særlig på ungdomstrinnet. 28 prosent av elevene som oppgir å bli mobbet av voksne på skolen, opplever også å bli mobbet av medelever.

Elever som mobber

0,8 prosent svarer at de har mobbet en eller flere elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er identisk med tallene fra 2018 til 2020. En tredjedel av disse, oppgir at de selv også blir mobbet.

Prosentandelen som oppgir at de mobber medelever øker på ungdomstrinnet før
den reduseres litt igjen på videregående.

0,7 prosent svarer at de har mobbet andre digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn i 2020. Det er flere gutter enn jenter som oppgir at de mobber, både digitalt og på andre måter.

Arbeidsro

Rundt 61 prosent svarer at de er litt eller helt enige i at det er god arbeidsro i
timene. Dette tallet har vært relativt stabilt siden 2014.

Elevundersøkelsen

Flere resultater fra Elevundersøkelsen 2021

Om Elevundersøkelsen