Prøver i fagfornyelsen - hvilke behov skal prøvene dekke?

Rapporten «Prøver i fagfornyelsen – hvilke behov skal prøvene dekke?» legger grunnlaget for å utvikle treffsikre prøver i fremtiden. Den beskriver en mulig vei å gå for å ivareta brukernes behov på en bedre måte enn i dag, i tråd med nye læreplaner.

I rapporten gjør vi rede for kunnskap og erfaringer vi har fra 15 år med nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Vi beskriver brukerne av prøvene og deres behov, og drøfter prøvenes ulike egenskaper i lys av brukerbehovene. Ut ifra dette argumenterer vi for en mulig vei å gå framover.   

«Prøver i fagfornyelsen» skal åpne opp for gode diskusjoner, og inneholder derfor ikke en detaljert anbefaling. Mer utredningsarbeid ligger foran oss for å oppnå målet om mer treffsikre prøver. Den videre prosessen skal legge til rette for involvering av brukerne og andre relevante aktører for å kunne ta gode, kunnskapsbaserte beslutninger om fremtidens prøver.

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!