Læringsmiljøet i norsk skole – har pandemien påvirket utviklingen?

Koronapandemien ser ikke ut til å ha påvirket elevenes svar i Elevundersøkelsen høsten 2020, men det er en jevn nedgang læringsmiljø for elever på 5. og 7. trinn.

Hovedfunn

  • Nedgang i læringsmiljøet for 5. og 7. trinn.
  • Det er størst nedgang på skoler som har et godt læringsmiljø
  • Elevenes svar i Elevundersøkelsen 2020 ser ikke ut til å være påvirket av pandemien

Ingen tegn til at pandemien har påvirket elevenes svar

Resultatene for høsten 2020 følger trenden og pandemien ser ikke ut til å ha påvirket utviklingen. Den kan likevel virke som at pandemien kan ha påvirket noe den negative utviklingen på 7. trinn noe. På de skoler som beveger seg i en negativ retning i opplevelsen av læringsmiljø, hadde også en større grad av negativ vurdering av forhold under hjemmeundervisningen våren 2020.  

Nedgang i læringsmiljøet for 5. og 7. trinn 

En trendanalyse i rapporten viser en jevn nedgang i elevenes opplevelse av læringsmiljøet på 5. og 7. trinn de siste fire årene. Denne trenden er synlig både på elev-, skole-, kommune og fylkesnivå. Kun en liten andel skoler og kommuner har et avvikende mønster. 

Størst nedgang på skoler med godt læringsmiljø 

Den negative trenden er i første rekke synlig på skoler hvor læringsmiljøet har vært godt. Fallet er med andre ord størst for skoler som har et godt læringsmiljø. Det kan derfor virke som det er vanskelig for skolene å opprettholde et godt læringsmiljø.