Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere

Yrkesfaglærere ønsker å utvikle egen kompetanse, men etterlyser samtidig større innslag av praksisnære opplæringstilbud. Det viser en kartlegging av yrkesfaglæreres kompetansebehov.

Yrkesfaglærere foretrekker praksisrelevante aktiviteter

Kartleggingen viser at yrkesfaglærere er like aktive i å delta i kompetanseutviklingsaktiviteter som lærere på studieforberedende og fellesfag. De deltar mindre på generelle kurs og seminarer enn andre lærere, og mer på bedriftsbesøk og opplæring i bedrifter. Intervjuene viser også at yrkesfaglærere i betydelig grad henter kunnskaper gjennom kontakt med bedrifter, og at de ønsker mer av dette. Flere gir uttrykk for at et tett samarbeid med yrkeslivet er en av de beste formene for kompetanseutvikling, og enkelte trekker frem hospitering som en god ordning for hvordan de kan få faglig oppdatering i regi av arbeidslivet.

Behov for mer kompetanse om eget fagområde og didaktikk

I likhet med lærere på studiespesialiserende gir yrkesfaglærerne uttrykk for at de har et stort behov for kunnskap og forståelse om eget fagområde, samt fagdidaktikk. Mange svarer også at de har behov for utvikling innen elevvurdering og IKT-ferdigheter. Yrkesfaglærerne skiller seg likevel fra de øvrige lærerne ved at de har større behov for utvikling innen læreplankunnskap og arbeidslivsrelaterte kunnskaper, slik som nye teknologier i arbeidslivet. De har også større behov for opplæring i å undervise elever med særskilte opplæringsbehov.

Utfordrende med brede utdanningsprogrammer og faglig oppdatering

Yrkesfaglærerne gir uttrykk for to utfordringer som de mener gjelder spesielt for yrkesfaglærere og som har betydning for kompetanseutvikling. For det første forventes det at de skal undervise i fag som de ikke er spesialister i på grunn av brede utdanningsprogrammer. For det andre skjer det innenfor mange fag hyppige endringer som det ikke alltid er like enkelt å oppdatere seg i. Behovet for å være oppdatert kommer også frem i de kvantitative dataene hvor 28 prosent rapporterer om behov for kompetanseutvikling om nye teknologier i arbeidslivet.

Mest faglig samarbeid mellom lærere på yrkesfag

Et interessant funn fra analysene av TALIS-dataene er at det generelt er mer samarbeid mellom yrkesfaglærerne enn blant lærerne i studiespesialisering. Dette kommer til uttrykk ved at en høyere andel av lærerne på yrkesfag oppgir at de underviser i team, observerer hverandres undervisning og bidrar med tilbakemeldinger, diskuterer elevers læringsutvikling og deltar i faglig og yrkesmessig utviklingsaktiviteter. I intervjuene er det flere yrkesfaglærere som peker på at på at de har samarbeidsformer som ligner arbeidslag i en bedrift.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!