Innholdet i fagopplæringen oppleves som relevant for fagarbeidere og arbeidsgivere

Sysselsettingen blant de faglærte er høy, og fagkompetansen blir i stor grad benyttet i jobben. Det viser sluttrapporten fra oppdraget med å utvikle, gjennomføre og analysere en fagarbeiderundersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse. 

 

Om denne rapporten

Forskningsinstituttet Fafo, har i samarbeid med NIFU, utviklet et forskningsbasert grunnlag for en fagarbeiderundersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse. Formålet med oppdraget var å gi et bilde av fagenes relevans i arbeidslivet. Forskerne har også gjennomført undersøkelsene og analysert dataene i perioden 2017-2020. Oppdraget har hatt en referansegruppe fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY).

Spørreundersøkelsene har blitt rett mot fagarbeidere i jobb og arbeidsgivere innen bransjer for bygg og anlegg, helse og oppvekst, teknikk og industriell produksjon og restaurant og matfag. Rapporten har også anbefalinger for veien videre når det gjelder gjennomføringen av fagarbeider- og arbeidsgiverundersøkelsene.

Hovedfunn

  • Sysselsettingen blant de faglærte i alle de fire utdanningsprogrammene er høy
  • Fagkompetansen blir i stor grad benyttet i jobben
  • Arbeidsgiverne mener at fagbrevet verdsettes høyt ved ansettelser
  • Store forskjeller mellom fagene om fagbrevet er en foretrukket kvalifikasjon
  • Forskjell mellom fagene når det gjelder forventninger om videre utdanning

Sysselsettingen blant de faglærte i alle de fire utdanningsprogrammene er høy

Minst to av tre fagarbeidere er i jobb kort tid etter fagbrevet i alle utdanningsprogrammene. Innen bygg- og anleggsteknikk er om lag åtte av ti i jobb. Arbeidsgivere fra et stort flertall av bedriftene oppgir at fagbrevet har stor betydning ved rekruttering av nyansatte.

Fagkompetansen blir i stor grad benyttet i jobben

De aller fleste fagarbeidere opplever at opplæringen har gitt dem et godt grunnlag for å gjøre den jobben de har i dag. Flertallet av de faglærte i alle de fire utdanningsprogrammene opplever en høy grad av samsvar mellom innholdet i utdanningen og kompetansebehovene i den jobben de har fått etter fullført utdanning.

Arbeidsgiverne mener at fagbrevet verdsettes høyt ved ansettelser

Arbeidsgiverne oppgir at lærefagenes innhold passer godt med de behov bedriften har. Likevel svarer respondenter fra bygg- og anleggsbransjen og teknikk og industriell produksjon i mindre grad at fagenes innhold passer godt, sammenlignet med arbeidsgivere innen restaurant- og matfag og helse og oppvekst. 

Store forskjeller mellom fagene om fagbrevet er en foretrukket kvalifikasjon

Tilgangen til faste stillinger og heltidsarbeid varierer. Innenfor bygg og anlegg og teknikk og industriell produksjon oppgir ni av ti faglærte at de er fast ansatt i heltidsstillinger. I restaurant- og matfag gjelder dette for to av tre, mens innen helse og oppvekst er det bare en av tre som er i fast heltidsarbeid. 

Forskjell mellom fagene når det gjelder forventninger om videre utdanning

Over halvparten av de faglærte innen helse og oppvekst tror de vil ta høyere utdanning i løpet av de neste fem årene. Dette er en betydelig høyere andel enn i de øvrige tre utdanningsprogrammene.

Andre relevante rapporter

I Meld. St. 20 (2012-13) På rett vei I meldingen ble det pekt på et behov for kunnskap for å vurdere om det er god sammenheng mellom utdanningstilbudenes innhold og arbeidsmarkedets etterspørsel etter kompetanse.

Andersen, R. K., Skålholt, A. & Tønder, A. H. (2019). Relevans i fag- og yrkesopplæringen. Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen Fafo-notat 2019:10 og NIFU-Arbeidsnotat 2019:5

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!