Forsøk med tilgang til internett på eksamen

Våren 2015 fikk elever ved 56 skoler bruke Internett på eksamen i åtte fag. Elever og lærere som deltok i forsøket, er i det store og hele positive til eksamen med tilgang til Internett. 

Om forsøket

Forsøk med eksamen med tilgang til Internett i utvalgte fag har blitt gjennomført årlig fra 2012 og avsluttes i 2015. Elever ved 56 forsøksskoler hadde i 2015 tilgang til Internett på eksamen i 8 utvalgte fag. Forsøket innebærer at elevene har tilgang til Internett som et av flere hjelpemiddel under eksamen, men de har ikke lov til å bruke Internett til å kommunisere med andre. Elever som ikke deltar i forsøket har også hjelpemidler, men ikke tilgang til Internett. Elevene som deltar i forsøket får samme eksamensoppgave som andre elever.  

Rambøll har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført årlige evalueringer av forsøket, og årets evaluering bekrefter sentrale funn fra de foregående årene. Elever og lærere er i det store og hele positive til eksamen med tilgang til Internett.

Nytte av tilgang til Internett på eksamen

Elevene syns Internett er nyttig på eksamen fordi det gir dem muligheten til å dobbeltsjekke informasjon, bruke oppdatert statistikk og aktualisere besvarelsen. Elevenes vurdering av hvor nyttig Internett på eksamen er, varierer for de ulike fagene. Lærerne er også positive til nytten av Internett på eksamen, men ser utfordringer knyttet til kildebruk og -kritikk. Et fåtall av elevene brukte mer enn en time på Internett under eksamen. Det er ingenting ved eksamensresultatene som indikerer at tilgang til Internett utgjør verken en fordel eller ulempe for enkelte elevgrupper.

Gjennomføring og forberedelse

Å gjennomføre eksamen med tilgang til Internett innebærer ikke flere tekniske eller praktiske problemer enn ordinær eksamensavvikling. Det er få indikasjoner på at det er stort omfang av fusk og plagiat under eksamen.

Lærerne ved forsøksskolene bruker i større grad Internett i undervisningen, gjennomfører prøver og heldagsprøver hvor elevene har tilgang til Internett. De har også i større grad fokus på kildebruk og kildekritikk i undervisningen.

Videreføring av ordningen?

Et stort flertall av elevene mener ordningen bør videreføres for alle elever, men de mener ikke nødvendigvis at ordningen skal innføres i alle fag. Et flertall av lærerne er helt eller delvis enig i dette, mens sensorene på sin side er mer negative til en videreføring. Flere av elevene mener at Internett på eksamen særlig egner seg i fag der man innhenter og drøfter dagsaktuelle temaer og der drøfting og refleksjon er sentralt, mens det er mindre relevant i for eksempel fag som naturfag.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!