Evaluering av åpent internett til eksamen

Forsøk med bruk av internett til eksamen ble første gang gjennomført våren 2012 i noen få utvalgte fag, i noen få videregående skoler. Siden har forsøket gradvis blitt utvidet med flere skoler og fag. Målet har vært å gjøre eksamenssituasjonen mer lik den kandidatene møter i undervisningen, underveisvurderingen og standpunktvurderingen i skolen. 

Hovedformålet med denne evalueringen fra Rambøll, var å få mer kunnskap om gjennomføringen av eksamen med åpent internett, som grunnlag for å vurdere hvordan ordningen bør videreføres. I rapporten drøftes eventuell videreføring og utvidelse til andre fag der bruk av internett inngår som en del av undervisningen.

Hovedfunnene i rapporten samsvarer langt på vei med tidligere evaluering av forsøksordningen fra 2012-2015:

Eksamen gjennomført på en tilfredsstillende måte

Omtrent tre fjerdedeler av både IT- og eksamensansvarlige opplevde at eksamen ble gjennomført på en tilfredsstillende måte. Få respondenter oppga at det var praktiske eller tekniske problemer ved gjennomføring av eksamen i de aktuelle fagene.

Godt samsvar mellom eksamen og undervisningspraksis

Over 90 prosent av lærerne oppgir at bruken av internett inngår som en viktig del av elevenes læring i deres undervisning og at elevene har fått opplæring i kildebruk. 

Nyttig med internett, men noen elever opplever mer stress

Elevene opplever det som nyttig å ha tilgang til internett på eksamen, men både sensorer og lærere er mer usikre på utbyttet av tilgangen. 1 av 5 elever opplever eksamensformen som mer stressende enn eksamen uten internett. Det gjelder særlig jenter og særlig elever i fagene «Politikk og menneskerettigheter» og «Samfunnsfaglig engelsk.» 

Lite fusk og plagiat

En sentral utfordring har vært å avdekke reell «fusk» til eksamen. Fusk er et tema hvor man kan forvente en viss underrapportering, og rapporten tar forbehold om dette. Det er kun rapportert om ett tilfelle av fusk på eksamen i de aktuelle fagene. Noen av elev-informantene sier at det ikke er noe poeng å jukse når det tar lenger tid å få (ulovlig) hjelp av andre enn å finne svaret selv på nettet. Svaret indikerer at graden av fusk eller plagiat antakelig er mindre enn forventet. De mest utbredte tiltakene for å hindre fusk under gjennomføringen, var overvåking under eksamen for å hindre kommunikasjon via internett, ekstra opplæring av eksamensvaktene, og rekruttering av flere og mer digitalt kompetente eksamensvakter.

Behov for mer informasjon og tydeligere retningslinjer 

Nesten alle elevene mener at det er nyttig å ha tilgang til internett under eksamen, men at det fortsatt er behov for mer informasjon og tydeligere retningslinjer for hva som betraktes som fusk og plagiat på eksamen. Samtidig oppga 1 av 5 elever at eksamensformen i stor eller svært stor grad hadde bidratt til en mer stresset eksamenssituasjon enn det de var vant med. Dette begrunnes bl. a. med usikkerhet knyttet til riktig kildebruk og/eller bekymring for at de hadde brukt for mye tid på informasjon fra internett.

Eksamen med åpent internett i syv fag

Våren 2018 fikk alle kandidater i syv fag i studiespesialiserende utdanningsprogram benytte åpent internett til eksamen. De syv fagene var:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter 
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 
  • SPR3008 Internasjonal engelsk 
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk 
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2