Tilskudd til skolebibliotek og lesestimulering

Elever leser mer når skolebiblioteket får ekstramidler

Tilskudd til skolebibliotek fungerer etter hensikten: Ordningen har gitt elever bedre tilgang til skolebiblioteket, og de leser mer enn før. Det er blant funnene i denne evalueringen av tilskuddsordningen.

Hovedfunn

 • Tilskuddet har i hovedsak blir brukt til økt bemanning på skolebiblioteket. Dette gir lengre åpningstider, styrket nettverk og kompetanseheving. Det legger også til rette for at skolebiblioteket benyttes som pedagogisk verktøy og læringsarena i undervisningen.
 • Skolebibliotekarer og lærere på skoler som har fått tilskudd har fått økt kompetanse.
 • Det er gjennomført leseaksjoner med blant annet forfatterbesøk, rekruttering til «Sommer-les» og høytlesing.
 • Tilskuddet har hatt god effekt for elevene:
  • De får bedre tilgang til skolebiblioteket.
  • De leser mer, og flere elever enn tidligere tar i bruk skolebiblioteket.
  • De blir kjent med ulik litteratur som kan bidra til nysgjerrighet og større innsikt i hva et bibliotek kan tilby av litteratur.
  • De får større eierskap til biblioteket og blir mer kjent med hvordan et bibliotek kan brukes som læringsarena, blant annet gjennom økt elevmedvirkning og bruk av elevassistenter på skolebiblioteket.

Bredde i resultater 

Tilskudd til skolebibliotek bidrar positivt i skolebibliotekenes og skolenes arbeid med lesestimulering gjennom bedre tilgang og utnyttelse av skolebiblioteket.

Ordningen har en svært vid målformulering. Det er stor høyde for hva tilskuddet kan støtte av aktiviteter og hvilke målgrupper aktivitetene kan ha. Skolene som mottar tilskudd, har dermed stor frihet til hva bibliotekprosjektene kan inneholde. Det er derfor stor variasjon i hvilke prosjektsøknader som innvilges tilskudd. Dermed blir det mange og varierte resultater avhengig av hva som er det enkelte skolebibliotekets mål og aktiviteter.