Delrapport 2

Evaluering av rektorutdanningen

Evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen viser at utdanningstilbudet er i tråd med internasjonal forskning om hva som kjennetegner effektive skolelederutdanninger. Den baserer seg på forskningsbasert kunnskapsbasis, et helhetlig kursopplegg med tydelige målsetninger, konkrete utviklingsprosjekter, integrering av teori og praksis, og mentoring.

Innholdet i rektorutdanningen samsvarer med forskningen på feltet

Utdanningen er i stor grad er påvirket og formet av den foreliggende forskningen på feltet. Rektorutdanningen inneholder svært mange av komponentene som ifølge forskning kjennetegner effektive skolelederutdanninger, herunder forskningsbasert kunnskapsbasis, et helhetlig kursopplegg med tydelige målsetninger, konkrete utviklingsprosjekter, integreringen av teori og praksis, og mentoring.

Krevende å gjennomføre ved siden av arbeid

Evalueringen viser at rektorutdanningen oppleves som krevende å gjennomføre ved siden av arbeid, og det er også relativt liten grad av tilrettelegging for deltagelse i form av frigjøring av tid. Internasjonal forskning viser at effektive skolelederprogram kjennetegnes ved at de gir deltakerne anledning til å utvikle refleksjon, vise progresjon over tid og at det er satt av tid til egenutvikling. Utbytte av rektorutdanningen kan derfor bli større dersom det tilrettelegges bedre for deltakelse.

Deltakerne er fornøyde med kvaliteten på tilbudet

Deltakerne vurderer kvaliteten på tilbudet svært positivt. De ulike elementene og aktivitetene er godt organisert, har et godt innhold og god kvalitet, og oppleves relevant for egen praksis. At relevansen oppleves som god, understrekes av at relativt mange mener at de har forandret egen praksis som følge av utdanningen og endret sine forventninger til seg selv som ledere.

Større trygghet i ledergjerningen etter fullført utdanning

Ved slutten av utdanningen har deltakernes vurdering av egen mestring økt betydelig. Dette er et viktig funn ettersom omfattende internasjonal forskning viser at mestringsforventning er viktig for å skape resultater i skolen. Resultatene kan for det første peke på at de som søker seg til rektorutdanningen gjør det på grunn av et klart opplevd behov (manglende mestringsforventning), og for det andre at de gjennom utdanningen får styrket sin tro på egne evner.

Rapportserie: rektorutdanning