Sluttrapport

Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen for skoleledere oppleves som et relevant tilbud av høy kvalitet. Deltakere mener selv at de har endret egen praksis og synet på seg selv som leder etter gjennomført utdanning.

Rektorutdanningen har god kvalitet og oppleves som relevant

Et gjennomgående funn fra evalueringen er at deltakerne opplever at rektorutdanningen har høy kvalitet. Deltakerne er fornøyde med kvaliteten på undervisningen, innslaget av ulike typer læringsaktiviteter, pensum og undervisningsmateriell. Deltakernes positive vurderinger indikerer at utdanningen er tilpasset deltakernes forutsetninger. Mange gir uttrykk for at praksisnære verktøy og refleksjon over praksis i grupper og nettverk er relevant for deres arbeid som skoleleder.

Endret lederpraksis

Deltakerne på rektorutdanningen gir uttrykk for at de har endret egen praksis og synet på seg selv som leder etter gjennomført utdanning. Ved slutten av studiet er de aller fleste av studentene helt sikre på at de vil ta lærdommen med seg videre og bruke den også i fremtiden.

Større trygghet i lederrollen

Mange av deltakerne gir uttrykk for at utdanningen har gitt dem en større trygghet i rollen som leder. Egen lederpraksis er ikke lenger kun basert på skjønn og erfaring, men også på teori og forskning. Dette oppleves å gi økt trygghet og bidrar til endring i ledelsespraksis.

Krevende å gjennomføre ved siden av arbeid

Evalueringen viser at rektorutdanningen oppleves som krevende å gjennomføre ved siden av arbeid. Det er relativt liten grad av tilrettelegging for deltagelse. Andelen som får redusert sin arbeidsbelastning i forbindelse med samlinger eller til å frigjøre til egenstudier mellom samlingene er gått ned sammenlignet med tidligere funn.