Erfaringer fra nasjonal satsing på vurdering for læring (2010-2018)

Referanser

Aasen, P., J. Møller, E.M. Rye, E. Ottesen, T. S. Prøitz & F. Hertzberg (2012) Kunnskapsløftet som
styringsreform – et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i
implementeringen av reformen. Oslo: NIFU, UiO.
Black, P & D. Wiliam (1998) Inside the Black Box. Raising Standards through Classroom Assessment.
London: King’s College London.
Dysthe, O. (2008) Klasseromsvurdering og læring. Artikkel i Bedre skole 4/2008, 16-23.
Elwood, J og V. Klenowski (2006) Creating Communities of Shared Practice: The challenges of
assessment use in learning and teaching.
FAFO (2009) Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanseutviklingsstrategien 2005-2008. Oslo
Federici, Roger André (2017a) Vurdering for læring. Tilleggsrapport til Spørsmål til Skole-Norge
våren 2017. Oslo: NIFU.
Forskningsrådet (2009) Norsk utdanningsforskning fram mot 2020 (2009-2018) . Norges forskningsråd 2009.
Fullan, M. (2007) The new meaning of educational change. New York: Teachers College Press.
Gardner J, W. Harlen, L. Hayward & G. Stobart (2008) Changing Assessment Practice: Process,
Principles and Standards. Assessment Reform Group. ISBN 9780853899297.
Cay Gjerustad, C, E. Waagene, R. A. Federici (2017a) Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016: Resultater og analyse fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. Rapport 16/2016. Oslo: NIFU.
Hartberg, E., S. Dobson & L. Gran (2012) Feedback i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Hattie, J. & H. Timperley (2007) The Power of Feedback. Review of Educational Research 22 (1).
Helland Larsen, J., K. Vaagland, R.A. Federici (2017b) Vurdering for læring – Resultater og analyser av skoler og skoleeieres svar på spørsmål om vurderingspraksis. Oslo: NIFU
Hodgson J. m.fl. (2010) På vei fra læreplan til klasserom. Om læreres tolkning, planlegging og syn på
LK06. NF-rapport nr. 3/2010. Bodø: Nordlandsforskning.
Hodgson, J., W. Rønning og P. Tomlinson (2012) Sammenhengen Mellom Undervisning og Læring. En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet. Bodø: Nordlandsforskning.
Hopfenbeck, T.N. (2011) Fra teoretiske modeller til klasseromspraksis: Hvordan fremme selvregulert
læring? Norsk pedagogisk tidsskrift nr 05.
Hopfenbeck, T.N., A. Tolo, T. Florez og Y. El Masri (2013) Balancing Trust and Accountability? The
Assessment for Learning Programme in Norway. A Governing Complex Education Systems
Case Study. Oxford University og Universitetet i Bergen.
Hopfenbeck, T. N., M.T. F. Petour & A. Tolo (2015) Assessment in Education Principles, 22 (1) 44-66 Balancing tensions in educational policy reforms: large-scale implementation of Assessment for Learning in Norway.
Hopfenbeck, T.N., G. Stobart (2015) Assessment in Education Principles, 22 (1) Lesson Learned from Large-Scale Evaluations of Implementations.
Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling & Rambøll (2013) Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps. Sluttrapport.
Katz, S., L. M. Earl og S. Ben Jafaar (2009) Building and Connecting Learning Communities. The Power of Networks for School Improvement.
Klette, K. (2003) Klasserommets praksisformer etter Reform 97. Synteserapport. Oslo: Pedagogisk
forskningsinstitutt.
Kunnskapsdepartementet. St.meld. nr. 16 (2006-2007) ..og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring. Oslo.
Kunnskapsdepartementet. Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen,
Innst. 432 S (2012-2013). Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Lund, T. (2011) Skoler i nettverk-Dialogkonferanser som læringsarena. Gyldendal Akademisk ISBN
9788205361157.s 161 – 179.
Marshall, B. & M.J. Drummond (Published online 2007): How teachers engage with Assessment for
Learning: Lessons from the classroom. Research Papers in Education Volum 21, 2006
OECD (2005) Equity in Education. Country Note. Thematic review.
Ottesen, E., J. Møller (red.) (2010) Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. Rapport 37/2010. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
Prøitz, T. og J. S. Borgen (2010) Rettferdig standpunktvurdering – det (u)muliges kunst? Læreres
setting av standpunktkarakter i fem fag i grunnopplæringen. Rapport 16/2010. Oslo: NIFU.
Sandvik, L. V., G. Engvik, H. Fjørtoft, I. D. Langseth, B. E. Aaslid, S. Mordal og T. Buland (red.) (2012)
Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser. Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på
individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU, program for lærerutdanning og
SINTEF.
Sandvik, L. V. og T. Buland (red.) (2013) Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser.
Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim:
NTNU, program for lærerutdanning og SINTEF
Sandvik, L. V. og T. Buland (red.) (2014) Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap.
Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim:
NTNU, program for lærerutdanning og SINTEF.
Seland, I., E. Hovdhaugen, B. Lødding, T.S. Prøitz, E. Rønsen (2018) Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk. Rapport 9/2018. Oslo: NIFU
Stray, Ingunn E. (2017) Teachers’ ways in times of fluidity – idiosyncratic cultural responses to global
educational reform movements". Universitetet i Agder.
Throndsen, I., T. N. Hopfenbeck, S. Lie og E.L. Dahle (2009) Bedre vurdering for læring – Rapport fra
«Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse av fag». Oslo: Universitetet i Oslo ILS.
Universitetet i Tromsø/Norges Arktiske Universitet (2017) Men det skjer ikke av seg sjøl likevel…,,.
Utvidet deltakerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. Tromsø: Universitetet i Tromsø.
Utdanningsdirektoratet (2010) Rundskriv nr. 1.
Utdanningsdirektoratet (2012-2017) Utdanningsdirektoratets oppsummering av skoleeiers sluttrapporter for puljene 1 - 6.
Utdanningsdirektoratet (2012) Evaluering av Kunnskapsløftet. 2006-2012. Utdanningsdirektoratets
oppsummering av evalueringen.
Utdanningsdirektoratet (2014): «Et trygt og likeverdig tilbud av høy kvalitet. Fylkesmennenes tilsyn med opplærings- og barnehageområde i 2014»
Utdanningsdirektoratet (2015) Rapport om utviklingen av klager på standpunktkarakterer fra 2010 til 2015. Kvantitative og kvalitative dato fra fylkesmannsembeter og fylkeskommuner.
Utdanningsdirektoratet (2016) Fylkesmannens tilsyn med barnehage- og opplæringsområdet i 2016
Utdanningsdirektoratet (2017a) Fylkesmannens tilsyn med barnehage- og opplæringsområdet i 2017
Vibe m.fl. (2009) Å være ungdomsskolelærer i Norge. Resultater fra OECDs internasjonale studie av
undervisning og læring (TALIS). Rapport 23/2009. Oslo: NIFU STEP.
Vibe, N., E. Hovdhaugen (2012) Spørsmål til Skole-Norge høsten 2012: Resultater og analyse fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. Rapport 47/2012. Oslo: NIFU.
Vibe, N., B. Lødding (2014) Spørsmål til Skole-Norge våren 2014: Resultater og analyse fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. Rapport 26/2014. Oslo: NIFU.
Wiliam, D. (2010) The role of formative assessment in effective learning environments. I Dumont, H.,
D. Istance of F. Benavides (red.) The nature of learning. Using research to inspire practice.
Paris: OECD Publishing.