Elevundersøkelsen 2019: Mobbing og arbeidsro

I 2019 svarar 6 prosent av elevane at dei blir mobba to til tre gongar i månaden eller oftare. Alt i alt er det svært små endringar i tala i Elevunde rsøkelsen 2019 samanlikna med 2018. 

Dei første resultata frå Elevundersøkelsen 2019 på nasjonalt nivå er klare. NTNU Samfunnsforskning har i ein analyse sett nærmare på spørsmåla om mobbing og arbeidsro.

Tala frå Elevundersøkelsen

Resultata frå 2019 blir publiserte 13. februar.
Sjå resultata frå tidlegare år i Skoleporten

Hovedfunna i undersøkinga

 • 4,6 prosent er mobba av medelevar
 • 1,8 prosent er digitalt mobba
 • 1,6 prosent er mobba av vaksne på skolen
 • Til saman svarar 6 prosent av elevane at dei er mobba

Korleis forstå tala?

Elevar som har svart at dei blir mobba på fleire måtar, det vil seie mobba av medelevar, digitalt og/eller av vaksne, blir berre telt ein gang i samletalet for mobbing. Samletalet er rekna ut frå alle som har svart på undersøkinga. Dei tre formene for mobbing er rekna ut frå kor mange som har svart på det enkelte spørsmålet.
Til saman betyr dette at samletalet ikkje nødvendigvis tilsvarar summen av dei tre ulike formene for mobbing. 

Mobbing

6 prosent av elevane svarar at dei i ein eller annan kombinasjon blir mobba av medelevar, digitalt mobba av nokon på skolen eller mobba av vaksne på skolen, to til tre gongar i månaden eller oftare. 6 prosent vil seie om lag 27 000 av elevane som svarte på Elevundersøkelsen 2019. I 2018 var talet 6,1 prosent.

Mobba av elevar på skolen

 • 4,6 prosent av elevane svarar at dei blir mobba av andre elevar på skolen to til tre gongar i månaden eller oftare. Dette er det same som i 2018.
 • Av desse svarar 67,5 prosent at dei blei kalla stygge ting og erta på ein sårande måte. 44,6 prosent blei haldne utanfor og baksnakka, mens 26,3 prosent opplevde fysisk mobbing.
 • Det er flest elever som blir mobba av elevar i gruppa eller klassen, og dernest av andre elevar på skolen. Mesteparten av mobbinga går føre seg i skolegarden, i klasserommet og i korridoren.
 • 36,1 prosent svarer at ingen vaksne på skolen visste om mobbinga. 16,1 prosent svarar at skolen visste om mobbinga, men ikkje gjorde noko.
 • Mobbinga minkar med alderen, men aukar på 9. trinn.
 • Jenter opplever baksnakking og utestenging i større grad enn gutar, mens gutar opplever meir fysisk mobbing.

Mobba digitalt

 • 1,8 prosent av elevane svarar at dei blir mobba digitalt to til tre gongar i månaden eller oftare. I 2018 svarte 1,9 prosent dette.
 • 68 prosent av dei som er mobba digitalt svarar at dei blei kalla stygge ting og erta. 39,3 prosent svarar at dei ble haldne utanfor og baksnakka. 33,7 prosent at nokon spreidde ting på nettet som såra dei.
 • Nær 49 prosent av elevane som blir mobba digitalt, opplever også tradisjonell mobbing.

Mobba av vaksne på skolen

 • 1,6 prosent av elevane svarar at dei har blitt mobba av vaksne på skolen to til tre gongar i månaden eller oftare. Dette er det same som i 2018.
 • 55,9 prosent av desse svarer at den vaksne sa sårande ord. 43,4 prosent svarar at den vaksne fekk meg til å føle meg utanfor.
 • Jamt over er det fleire gutar enn jenter som svarer at dei er mobba av ein vaksen på skolen, og dette gjeld særleg på ungdomstrinnet.
 • 26 prosent av elevane som blir mobba av vaksne på skolen, blir også mobba av medelevar.

Elevar som mobber

 • 0,8 prosent svarar at dei har mobba ein eller fleire elevar på skolen to til tre gongar i månaden eller oftare.
 • Rundt 36 prosent av desse blir også sjølve mobba.
 • Prosentdelen som seier at dei mobbar medelevar aukar i ungdomstrinnet og held seg relativt stabil ut vidaregåande.
 • 0,5 prosent svarer at dei har mobba andre digitalt to til tre gongar i månaden eller oftare.
 • Det er fleire gutar enn jenter som mobbar, både tradisjonelt og digitalt.

Arbeidsro

 • 63,5 prosent er litt eller heilt einige i at det er god arbeidsro i timane. Dette talet har vore stabilt sidan 2014.

Endringer i Elevundersøkelsen

I Elevundersøkelsen 2016 endra vi definisjonen av mobbing og spørsmålet om mobbing. Vi har endra og lagt til spørsmål om mobbing, og fjerna spørsmåla om krenkingar. Resultata om mobbing kan derfor ikkje direkte samanliknast med resultata frå tidlegare år. Les meir om kva vi har endra og kvifor.

Les resultat frå 2018 og tidlegare år.

13. februar publiserer vi resultat for skolar og kommunar i Skoleporten.

Dette er Elevundersøkelsen

 • Ei nettbasert spørjeundersøking der elevar frå 5. trinn til siste år på vidaregåande skole får seie si meining om tilhøve som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Friviljug å delta for andre trinn frå og med 5. trinn.
 • Gir lærarar, skoleleiarar og skoleeigarar informasjon om korleis elevane opplever skolekvardagen, slik at skolen kan følge opp med rette tiltak.
 • Rundt 451 100 elever svarte på undersøkinga hausten 2019. Det er det høgaste talet som nokosinne har svart på undersøkinga.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarleg for gjennomføringa av undersøkinga, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarleg for analysane og rapporteringa.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!