Elevundersøkelsen 2016: Mobbing og arbeidsro

De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med i friminuttene. Samtidig viser Elevundersøkelsen at 6,3 prosent blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. 

De første resultatene fra Elevundersøkelsen 2016 på nasjonalt nivå er klare. NTNU Samfunnsforskning har i en analyse sett nærmere på spørsmålene om mobbing og arbeidsro.

Hovedfunnene i undersøkelsen

Trivsel

 • 89,5 prosent av elevene trives godt eller svært godt på skolen. Det er uendret fra året før. 7,9 prosent trives litt, mens 2,7 svarer at de ikke trives noe særlig eller i det hele tatt.
 • 94,1 prosent har ofte eller alltid noen å være sammen med i friminuttene. Det er også uendret fra året før. 4,3 prosent har noen ganger noen å være sammen med i friminuttet, mens 1,5 prosent svarer at de sjelden eller aldri har noen å være sammen med. 

Mobbing

6,3 prosent av elevene blir i en eller annen kombinasjon mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever, to til tre ganger i måneden eller oftere.

Mobbet av elever på skolen

 • 4,6 prosent av elevene blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • 68,3 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46,1 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 23,4 prosent opplevde fysisk mobbing. 
 • Det er flest elever som blir mobbet av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, i klasserommet og i korridoren.
 • 40,5 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. 
 • Mobbingen avtar med alderen, men øker på 9. og 10. trinn.

Mobbet av voksne på skolen

 • 1,8 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • Av disse svarer 57,5 prosent at den voksne sa sårende ord. 50,2 prosent svarer at den voksne fikk en til å føle seg utenfor. 46,6 prosent svarer at den voksne fikk andre elever til å le av en, men 44,3 prosent svarer at den voksne lo på en sårende måte.

Mobbet digitalt

 • 1,9 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • 69,3 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet. 40,5 prosent svarer at noen spredte ting på nettet som såret dem. 38 prosent ble holdt utenfor og baksnakket.
 • Halvparten av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell mobbing.

Elever som mobber

 • 0,8 prosent svarer at de har mobbet en eller flere elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • 37 prosent av disse blir også selv mobbet.
 • Det er flere gutter enn jenter som mobber.
 • 0,4 prosent svarer at de har mobbet andre digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

Arbeidsro

 • 63,8 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene. Det er omtrent uendret fra de to foregående årene.

Endringer i Elevundersøkelsen

I Elevundersøkelsen 2016 har vi endret og lagt til spørsmål om mobbing, og fjernet spørsmålene om krenkelser. Resultatene om mobbing kan derfor ikke direkte sammenliknes med resultatene fra tidligere år.

Pressemelding om resultatene

Les pressemeldingen her 

Dette er Elevundersøkelsen

 • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
 • Gir lærere og rektorer informasjon om hva elevene utsettes for, slik at de kan følge opp med riktige tiltak for å gjøre skolehverdagen bedre.
 • Rundt 432 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2016.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Elevundersøkelsen