Videreutdanning for lærere: Deltakerundersøkelsen 2022

Høyt læringsutbytte i videreutdanningen, men dårlig tilrettelagt for kunnskapsdeling med kolleger

Lærerne som har tatt videreutdanning forteller om høyt læringsutbytte, som mer refleksjon over egen praksis og økt engasjement i arbeidet. Færre opplever at videreutdanningen har vært positiv for samarbeidet ved skolen.

Hovedfunn

  • Videreutdanningen oppleves som relevant og av god kvalitet.
  • Læringsutbyttet er høyt, men lavere når det gjelder opplæring i bruk av digitale resurser.
  • Motivasjon og egen innsats er viktig for læringsutbyttet.
  • Det er stor variasjon i opplevelse av kunnskapsdeling.
  • Mange lærere er fornøyde med tilretteleggingen.

Videreutdanningen oppleves som relevant og av god kvalitet

Videreutdanningene ser i stor grad ut til å svare på lærernes behov. Nærmere 80 prosent opplever at innholdet i utdanningen er relevant for deres arbeidshverdag. Over halvparten svarer at studiene har kombinert teori og praksis på en god måte og at de har vært praksisnære. Over 80 prosent opplever kvaliteten på videreutdanningen som svært god eller god. Kun 1 av 20 svarer at de synes kvaliteten var dårlig eller svært dårlig. De aller fleste oppgir å være motiverte for å ta i bruk det de har lært.

Høyt læringsutbytte, bortsett fra i bruk av digitale resurser

Majoriteten av lærere forteller om høyt læringsutbytte, som mer refleksjon og økt engasjement i arbeidet. Videre svarer 56 prosent at de er enig eller helt enig i at videreutdanningen har gitt ideer til å jobbe mer praktiske med elevene, og 47 prosent er enige eller helt enige i at videreutdanningen har gitt bedre forståelse av dybdelæring.

For studiets opplæring i profesjonsfaglig bruk av digitale ressurser er de fleste middels fornøyde, mens det er omtrent like mange som er fornøyde som misfornøyde. Mer enn en tredjedel er uenige i at videreutdanningen har gjort dem bedre til å integrere digitale ressurser i opplæringen. Det er forholdsvis stor ulikhet mellom faggruppene.

Motivasjon og egen innsats viktig for læringsutbyttet

Både egen motivasjon og tid til arbeid mellom samlinger synes å være viktig for læringsutbyttet. Å oppleve det faglige nivået som unødvendig høyt er negativt, mens å oppleve det faglige nivået som krevende er positivt knyttet til læringsutbytte. Det å ha et godt miljø for kunnskapsdeling ved skolen henger sammen med høyere læringsutbytte.

Stor variasjon i opplevelse av kunnskapsdeling

Det framstår som ganske tydelig at skoleledelsen ønsker at lærerne skal ta videreutdanning. Omkring 60 prosent av lærerne er enige i dette. Andelen som svarer slik, står i kontrast til andelen som opplever at skoleledelsen etterspør det de har lært på videreutdanningen. 16 prosent er enige i ledelsen gjør dette, mens hele 48 prosent er uenige.

Svar på spørsmål om kunnskapsdeling indikerer betydelig variasjon mellom skolene. Kulturen for kunnskapsdeling er svak ved relativt mange skoler. Dette har vært funnet gjentatte ganger i tidligere utgaver av Deltakerundersøkelsen.

Lærere opplever svakere kultur for kunnskapsdeling enn yrkesfaglærere og barnehagelærere.

Mange lærere er fornøyde med tilretteleggingen

Det er forskjell på ulike ordninger når det gjelder hvor fornøyd man er med tilretteleggingen. De som har vikarordning, er mer fornøyde enn de som har stipendordning.