PISA 2006: Svakere resultater i alle fag

Norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i både lesing, matematikk og naturfag. Norge har hatt en tilbakegang i perioden 2000-2006, viser PISA 2006.

Programme for International Student Assessment (PISA) måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. For første gang presterer norske elever under OECD-gjennomsnittet i både matematikk og lesing. I tillegg gjør norske elever det betydelig dårligere enn OECD-gjennomsnittet i naturfag.

Ifølge PIRLS-undersøkelsen, som ble offentliggjort 28. november, har norske elever på fjerde trinn dårligere leseforståelse enn de øvrige OECD-landene som deltok i undersøkelsen. Siden PISA 2000-undersøkelsen har det også vært en relativt sterk tilbakegang i norske 15-åringers lesekompetanse. Dette til tross for at OECD-gjennomsnittet for lesing har sunket siden 2000.

PISA 2006 har hatt spesielt fokus på elevers kompetanse i naturfag. Her fortsetter norske 15-åringer å gjøre det betydelig dårligere enn OECD-gjennomsnittet. Elevene er spesielt svake i å bruke naturfaglig evidens. Det innebærer blant annet å trekke logiske slutninger fra naturfaglige data til en hverdagssituasjon eller et samfunnsspørsmål.

Undersøkelsen viser videre at det er færre norske 15-åringer enn i OECD generelt som kan tenke seg å studere eller få et yrke knyttet til naturvitenskap. Norske elevers bevissthet om miljøspørsmål, som for eksempel global oppvarming, er imidlertid som OECD-gjennomsnittet.

Norge er et av landene med lavest kjønnsforskjeller i realfagskompetanse, men med store kjønnsforskjeller når det gjelder lesekompetanse. Jentenes resultater i lesing er fortsatt betydelig bedre enn guttenes. Dette er et generelt trekk ved landene som deltar i undersøkelsen. Flere norske gutter er imidlertid positive til leseaktiviteter og leser oftere bøker enn tilfellet var i 2000.